Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη όλων των θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 21-05-2019 έως και 04-06-2019.

Προκήρυξη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας

 Αιτήσεις 21-05-2019 έως και 04-06-2019

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ     

                                                                                                        

 Προκηρύσσουμε τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ – Προκήρυξη θέσεων

 ΑΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΑ1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

ΑΑ2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ΑΑ3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Προκήρυξη θέσεων

Β1.Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)

Β2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Β3.Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

Β4. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού,

Β5. Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων Β6. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

 

 Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – Προκήρυξη θέσεων

Γ1.Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Γ2. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Γ3. Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης

Γ4. Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Δείτε επίσης:

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού

 Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Προκήρυξη θέσεων

Δ1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ3. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Δ4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δ5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Δ6. Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

 

 Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ – Προκήρυξη θέσεων

Ε1. Διεύθυνση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ε2. Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ε3. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤ1. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ΣΤ2. Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

 Ζ.    ΓΕΝΙΚΗ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    ΔΙΕΘΝΩΝ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ    ΘΕΜΑΤΩΝ,    ΠΑΙΔΕΙΑΣ    ΟΜΟΓΕΝΩΝ    ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

Ζ1.Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων

Ζ2. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

 

 Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ υπαγόμενες στον Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα

Η1. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Η2. Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων

 

 Ψ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ψ1. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Ψ2.Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων Ψ3. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ψ4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Προκήρυξη θέσεων

Ι1. Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης

Ι2. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑ1.Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

ΙΑ2. Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

ΙΑ3. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

ΙΑ4. Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΒ1. Διεύθυνση Νέας Γενιάς

ΙΒ2. Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΓ1. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης

 

 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΙΔ1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Δείτε επίσης:

ΕΠΑΣ Μαθητείας: Κριτήρια και Επιλογή εκπαιδευτικών – ΦΕΚ

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
 2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, υπαιτίως δεν έχει εκπληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και του άρ. 121 του ν. 4549/2018.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει 21-05-2019 έως και 04-06-2019.
 2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο.
 3. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος.
 4. Ειδικά οι υπάλληλοι των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπάγονται οργανικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις ΠΔΕ, στις οποίες ανήκουν οργανικά.
 5. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 6. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από την Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
 7. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 6, η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, κοινοποιεί αμελλητί σε κάθε υποψήφιο τη βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του σημειώματος. Οι υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκουν οργανικά, τυχόν αντιρρήσεις τους επί των βεβαιώσεων, οι οποίες εξετάζονται από την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
 8. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 6 και 7, η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, αποστέλλει αμελλητί στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις βεβαιώσεις

 

στοιχείων των υποψηφίων, τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα βιογραφικά τους σημειώματα, καθώς και τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους.

Δείτε:

Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ: Καθορισμός 90 εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

 ΣΤΑΔΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) και του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως ισχύουν.

 

 1. Το Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Υ.Κ. και του π.δ. 18/2018, όπως ισχύουν. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. και του π.δ. 18/2018, όπως ισχύουν, και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, με απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας.

 

 1. Ακολούθως, μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει, και στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016 και στην περίπτωση της εξέτασης υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία την υπ’ αριθ. 273/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

 1. Στη συνέχεια, το Σ.Ε.Π. καταρτίζει με βάση τη μοριοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 85 του Υ.Κ. πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

 

 1. Ακολουθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Κατά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, το Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του τα προσαρτημένα στην παρούσα περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.

 

 1. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων, πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:
 • 40% για την ομάδα κριτηρίων α΄: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,
 • 25% για την ομάδα κριτηρίων β΄: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,
 • 35% για την ομάδα κριτηρίων δ΄: δομημένη συνέντευξη.

 

 1. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης.

 

 1. Όποιος επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη

 

γνωστοποίηση της επιλογής του, ως προϊστάμενος στη θέση για την οποία έχει επιλεγεί, για θητεία τριών (3) ετών.

 

  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
 2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το Σ.Ε.Π. οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του υποψηφίου.

Δείτε:

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Εργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

 

TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

 1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

 

 1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στον φορέα προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 

 1. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 24292/Γ1/15.02.2019 (ΑΔΑ: 68ΥΡ4653ΠΣ-Ω4Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 18-2-2019) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, παραμένουν σε ισχύ και οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου νέα αίτηση. Τονίζεται ότι θα προσμετρηθεί αυτοδικαίως από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων και εργασιακής εμπειρίας έως την 04-06-2019 ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού υποχρεούνται να εκδώσουν νέες βεβαιώσεις στοιχείων για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, καθώς και για τις τυχόν νέες αιτήσεις.

 

 1. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α επιθυμεί την τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της ήδη υποβληθείσας αιτήσεώς του/της με προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, καταθέτει τροποποιητική ή/και συμπληρωματική αίτηση προσκομίζοντας τα συμπληρωματικά στοιχεία στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα.

 

 1. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας που υποβλήθηκε με την αριθ. πρωτ. 24292/Γ1/15.02.2019 (ΑΔΑ: 68ΥΡ4653ΠΣ-Ω4Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 18-2-2019) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, είναι δυνατή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Δείτε και από τη Διαύγεια την Εγκύκλιο της Προκήρυξης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση