Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2021 έως και 31 Οκτωβρίου 2021.

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 117/06.09.2021 δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα.

Γνωστικά αντικείμενα

1. Μακροοικονομία

2. Μικροοικονομία

3. Χρηματοοικονομικά και Λογιστική

4. Μαθηματικά και Ποσοτικές Μέθοδοι

5. Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

6. Πολιτική Οικονομία

Που απευθύνεται

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν όσοι πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός πτυχίου προκειμένου ο υποψήφιος να μπορεί να γίνει δεκτός είναι 6,5.

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα της προκήρυξης του Τμήματος.

Γ. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από κάθε υποψήφιο/α ως προϋπόθεση εξέτασης της υποψηφιότητάς του/της είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση σύμφωνη με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 499/τ Β’/16.02.2018).

2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.

3. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.

4. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής/ ερευνητικής πρότασης που θα περιλαμβάνει: α) τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής, β) την εισαγωγή (μέχρι 300 λέξεις), όπου περιγράφεται ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο της έρευνας και η σημαντικότητά της, γ) μία σύντομη ανασκόπηση της σχετικής με την προτεινόμενη έρευνα βιβλιογραφίας (μέχρι 400 λέξεις), δ) το στόχο της διατριβής (μέχρι 100 λέξεις), ε) μία παρουσίαση της μεθοδολογίας (μέχρι 400 λέξεις) στην οποία περιγράφεται ο γενικότερος σχεδιασμός της έρευνας, στ) το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής, ζ) τις βιβλιογραφικές αναφορές, η) το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται.

5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.

6. Πιστοποιητικό γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.

7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

8. Πιστοποιητικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεων σε συνέδρια και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (εάν υπάρχουν).

9. Δύο συστατικές επιστολές.

Υποβολή αιτήσεων

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 1 Οκτωβρίου 2021 έως και 31 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή,

  • Τηλ. 25310 39824-6,
  • E-mail.: secr@econ.duth.gr .

Βρείτε εδώ την εν λόγω πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Προκήρυξη πέντε υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελβετία από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση