Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ: H προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2020.

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 1329/29-08-2020 τ. Γ‘ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξης:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Ιστορία».

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17647

Σύντομη περιγραφή γνωστικού αντικειμένου

Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» αφορά πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών και εκτείνεται χρονικά από την Αρχαϊκή περίοδο έως και το τέλος του 3ου αι. μ.Χ.

Δικαιολογητικά

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Προθεσμία

Λήξη προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 2 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ».

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο τηλέφωνο 26510-07231

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών κατόπιν εξετάσεων

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση