Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου: Αιτήσεις από 05.08 έως και 14.08.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου: Για το υπόλοιπο της θητείας των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, ήτοι έως 31 Ιουλίου 2021.

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Καλύμνου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το υπόλοιπο της θητείας των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, ήτοι έως 31 Ιουλίου 2021, όπως παρακάτω:

A. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

α) μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η κατοχή του βαθμού Α ́, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α ́ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α ́ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α ́39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α ́ έως και γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.4547/2018, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Συγκεκριμένα, βάσει των περιπτώσεων α ́ έως και γ ́ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9του Ν.4547/2018 για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. όπως παρακάτω

α) Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση* κλάδων:

αα) Νηπιαγωγών(ΠΕ60 ή ΠΕ61)

ββ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71)

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02)

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)

εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.

β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) κλάδων:

αα) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21)

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23)

γγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ02)

δδ) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29)

εε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30)

στ) Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31)

εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.

γ) Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό**,

εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών.Για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όπου τίθεται ως προϋπόθεση η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας ή άσκησης διδακτικών καθηκόντων, νοείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή άσκησης εκπαιδευτικών καθηκόντων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε άλλες σχολικές μονάδες ή σε Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

*Η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.)

σύμφωνα με την περ.β ́ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.3699/2018, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 48 του Ν.4415/2016 αποδεικνύεται με:

Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.

Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

** Η εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό

σύμφωνα με τη με αριθμ.Φ.166516/ΓΔ4/16-10-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποδεικνύεται με:

Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή

Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή

Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομές επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ) και κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η παραπάνω επιμόρφωση, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων ωρών, έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους φορείς αυτού.

Γ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α ́26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και 5εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα του σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του Ν.4547/2018, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π., οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου
Δ. ΧΡΟΝΟΣΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους για την επιλογή τους στην κενούμενη θέση του Προϊστάμενου του Κ.Ε.Σ.Υ. Καλύμνου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, από την Τετάρτη 05-08-2020 έως και την Παρασκευή 14-08-2020.

Οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη Ε.Ε.Π. που κατέχουν οργανική θέση σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) υποβάλουν αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις

συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

β) Βιογραφικό σημείωμα

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης κι επιμόρφωσης

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1566/1985 (Α ́75) με την οποία βεβαιώνεται:

ότι ο εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 Α ́26),

η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

ότι ο εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π.δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ.μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υποψηφιότητας,είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της έκδοσης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών.

Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στην υπηρεσίαυ ποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται άμεσα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.Ε.

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) καθορίζονται στο Μέρος Πρώτο στα Κεφάλαια Α ́, Β ́ και Γ ́ του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α ́/12-06-2018) και στη με αριθμ.Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-09-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4196 τ.Β ́/25-09-2018).

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρησή τους εκ μέρους των υποψηφίων.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κοινοποιείται στο Τμήμα Δ’ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Εφιστάται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις που αφορούν κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα http://naigaiou.pde.sch.gr.

Συνημμένα:

1.Αίτηση υποψηφιότητας

2.Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών (συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης)

3.Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε την Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Καλύμνου, στη Διαυγεια

 Δείτε επίσης

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά | Εγκύκλιος
Οδηγίες λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
Επιλογή προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος
Επιλογή προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Προκήρυξη–πρόσκληση ενδιαφέροντος-Αιτήσεις έως 06.08.2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση