Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών ΔΕΠ: Για το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών καθώς και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων
Μελών ΔΕΠ:

Α) Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

– Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ωκεανογραφία με έμφαση στις Αλληλεπιδράσεις Θάλασσας-Ατμόσφαιρας».

ΦΕΚ 1129/14.02.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΨΠΦΥ469Β7Λ-ΠΩΘ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 21629

Πληρ.: κα Δ. Κουτρέλλη Τηλ.: 2251036804, Fax: 2251036809, email: secr-marine@aegean.gr.

Β) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

– Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εικονιστικές αφηγήσεις και παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη διδακτική πράξη».

ΦΕΚ 1129/14.02.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6Ζ3Ο469Β7Λ-97Χ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21628

– Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία»

ΦΕΚ 1129/14.02.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6Ο1Ζ469Β7Λ-ΚΟΨ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21627

Πληρ.: κα Μ. Κωνσταντίνου, τηλ.: 2241099110, Fax: 2241099109, email: TEPAES_Gramm@aegean.gr

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

– Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

– Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Δείτε ακόμη
Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Αιτήσεις
Προκήρυξη εννέα θέσεων καθηγητών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση