Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη ΚΕΘΕΑ τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη ΚΕΘΕΑ τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα: Σε άτομα που ζητούν υποστήριξη/πληροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Προκήρυξη ΚΕΘΕΑ τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα που ζητούν υποστήριξη/πληροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και την περαιτέρω παραπομπή όσων επιθυμούν, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων, στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα, με στόχο την κινητοποίησή τους για ένταξη σε θεραπεία.

Σε εκτέλεση του από 16.12.2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ Αρ.5332/16.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΒΝΞΟΡ9Υ-ΔΤ0), το ΚΕΘΕΑ ζητεί την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την ανάπτυξη και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε..

Αναλυτικά

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνολικός

Αριθμός θέσεων

 

Κωδικός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 

Αθήνα

 

2

 

ΨΥΧ-ΑΛΦ

 

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 

Αθήνα

 

1

 

ΚΛ-ΑΛΦ

 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

 

Αθήνα

 

1

 

ΕΙΔΘΕ-ΑΛΦ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει νΝα αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : alpha@kethea.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από τις 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως και τις 4 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφιότητας (συνοδευτικό αρχείο της προκήρυξης) με αναλυτική καταγραφή των παρακάτω συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών. Η συγκεκριμένη Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ανυπόγραφες Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει συμπλήρωση ή τροποποίησή της, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΙΙΙ της παρούσας ενότητας. Με την υποβολή των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι, αφού κατεβάσουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση», μπορούν να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Στη συνέχεια θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την υπογράψουν χειρόγραφα, να την σκανάρουν και να την αποστείλουν με το σύνολο των δικαιολογητικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Βιογραφικό Σημείωμα.

 

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.

 

  1. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.

 

  1. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).

 

  1. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (συνοδευτικό αρχείο της προκήρυξης) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 2).

 

  1. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

 

  1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

 

  1. Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) όπου απαιτείται.

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα/θέση και θα αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να σαρωθούν από οπτικό σαρωτή (scanner). Εάν οι υποψήφιοι δεν αποστείλουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.

Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, δεν θα γίνουν δεκτά.

 Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής του στο ΚΕΘΕΑ, δηλαδή από τις 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως και τις 4 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλούν μετά την ημέρα και ώρα λήξης της παρούσας προκήρυξης, δεν θα γίνονται δεκτά.

 Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για μία μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας (1) θέσης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η υποβολή επαναλαμβανόμενων Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων για μία (1) θέση που αντιστοιχεί σε ένα κωδικό, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε την Προκήρυξη ΚΕΘΕΑ-Γραμμή ΟΠΑΠ

Δείτε την Αίτηση ΚΕΘΕΑ-ΟΠΑΠ

Δείτε τον αναλυτικό Πίνακα υπολογισμού εμπειρίας

Δείτε επίσης

Προσλήψεις στο Δρομοκαΐτειο: Νοσηλευτές-Κ.Λ-Ψυχολόγος-Εργοθ/τής-Βοηθοί Νοσηλευτές-Βοηθ. προσωπικό

Παράβολο αιτήσεων ΔΟΑΤΑΠ: Ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών 

Πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού: Διάταξη στο νόμο 4997/2022

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση