Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για ανάγκες αντιμετώπισης κορονοϊού | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για ανάγκες αντιμετώπισης κορονοϊού: Ιατροί, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Επιμελητές, Βοηθητικό Προσωπικό, Βοηθοί Παιδαγωγοί, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, κ.α.

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού COVID-19.

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

1. Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

  • των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους,
  • του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α΄ 74),
  • του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228),
  • του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και
  • του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225)

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

2. Η έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στους ανωτέρω προνοιακούς φορείς για τις προβλεπόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες και με ανώτατο όριο συνολικά τους πεντακόσιους (500) υπαλλήλους, διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:

α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας.

β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.

δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.

ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.

στ) Η διαδικασία επιλογής.

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

1. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.9.2020, στοιχείο το οποίο αναφέρεται ρητά τόσο στην προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων όσο και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται.

Έκαστος εκ των εκτάκτως προσλαμβανόμενων υπαλλήλων καταχωρείται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, σε ειδική κατηγορία υπαλλήλων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων.

Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται.

3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης απασχόλησης από τον προσληπτέο υποψήφιο ή αποχώρησης του προσληφθέντος υποψηφίου για οποιαδήποτε αιτία, ο φορέας πρόσληψης διαγράφει τον εν λόγω υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων και εν συνεχεία δύναται να προβαίνει στην αναπλήρωσή του προσλαμβάνοντας τον επόμενο αδιάθετο υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων.

Οι προσληπτέοι που προσλαμβάνονται σε αναπλήρωση άλλων υποψηφίων απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

4. Σε περίπτωση που μετά την κατά τα ανωτέρω έκτακτη πρόσληψη προσωπικού και εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακύψουν στους προνοιακούς φορείς πρόσθετες προς αντιμετώπιση έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ο αριθμός και οι κατηγορίες και ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων ανά φορέα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσλαμβάνονται δε οι επιλαχόντες υποψήφιοι από τους πίνακες κατάταξης προσληπτέων της παραγράφου 6, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.

Αν οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων δεν αρκούν, τηρείται εκ νέου η διαδικασία της παρούσας απόφασης. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, συνάπτουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία και στην περίπτωση αυτή λήγει στις 30.9.2020.

Οι νέες προσλήψεις της παρούσας παραγράφου αθροιζόμενες με τις προηγούμενες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ
Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ B 868 – 16.03.2020
Αιτήσεις

Για να υποβάλετε αίτηση πρέπει να αναζητήσετε την ιστοσελίδα της Δομής που σας ενδιαφέρει και εκεί μπορείτε να τη συμπληρώσετε.

 Δείτε επίσης

Νέα μέτρα κατά κορονοϊού: 4ος νεκρός-έλεγχοι εισόδου στα σούπερ-νέα ΠΝΠ με 31 άρθρα και 2 ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση