Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή από το ΙΕΠ – Αιτήσεις έως 17.01.2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή από το ΙΕΠ – Αιτήσεις από 03/01/2024 και ώρα 14:00 έως τις 17/01/2024 και ώρα 14:00 – Προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης. 

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή από το ΙΕΠ

Το ΙΕΠ προκηρύσσει τη θέση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του ΙΕΠ. Για τον λόγο αυτόν καλεί, όσους/ες κατέχουν μία εκ των παρακάτω ιδιοτήτων (ως προαπαιτούμενο προσόν):

– µέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ,

– µέλος Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΑΕΙ,

– υπάλληλος µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί στο ΙΕΠ,

– μόνιμος/η1 εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης,

– διοικητικός/η υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ),

– εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, και έχουν τα τυπικά – προαπαιτούμενα προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 στ) και η) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1 αζ) του ν. 4354/2015 (Α’ 176), το οποίο και καταβάλλεται στο αποσπασμένο προσωπικό του φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

Προσόντα και κριτήρια Επιλογής Διευθυντή/ντριας ΙΕΠ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων:

Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα.

Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.

Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες είναι υποχρεωτική η υποβολή πρόσφατου (εκδοθ. εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων) Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται η μη ύπαρξη κωλύματος κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα (Β) της παρούσας καθώς και οποιοδήποτε άλλο κώλυμα από γενική ή ειδική διάταξη.

Αν το Πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί εγκαίρως, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν στην πλατφόρμα των αιτήσεων τη σχετική αίτησή τους και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό μέχρι και τη διεξαγωγή της συνέντευξης. 6 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 03/01/2024 και ώρα 14:00 έως τις 17/01/2024 και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ-Αιτήσεις έως 17.01.2024 

Πρόσκληση για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) με απόσπαση στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ-2023: Θέσεις Κοιν. Λειτ.-Ψυχολόγων-Κοιν/λόγων-Εγκλημ/λόγων-Χημικών-Ιατρών-Μηχανικών-Νοσηλευτών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση