Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προμήθεια εκλογικού υλικού για εκλογές ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΕΕΠ | Προκήρυξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προμήθεια εκλογικού υλικού για εκλογές ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΕΕΠ: Προκήρυξη – Περίληψη Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια ψηφοδελτίων και φακέλων, για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

Προμήθεια εκλογικού υλικού

Προκήρυξη – Περίληψη Διακήρυξης “Για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια εκλογικού υλικού (ψηφοδελτίων και φακέλων), για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), έτους 2020”

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων σε ευρώ (€), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εκλογικού υλικού (ψηφοδελτίων και φακέλων), για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), έτους 2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η 24ηΑυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 18ηΣεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (03:00μ.μ.).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 24ηΣεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (10:00π.μ.) στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), Ανδρέα Παπανδρέου 37, T.K. 151 80 Μαρούσι, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού).

Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στα άρθρα Γ.1 και Γ.2, του Παραρτήματος Γ ́ της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στις 19-08-2020.

Δείτε την Προκήρυξη στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Παράταση προθεσμιών εκλογών ΚΥΣΔΙΠ
Καθηγητής Μαγιορκίνης: Πάνω από 90% η πιθανότητα να ανοίξουν τα σχολεία 7 Σεπτεμβρίου
Αδεια ανατροφής σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση