Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΔΑΣΥ: Υπογράφεται η σύμβαση αξίας 413.542,03 €

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΔΑΣΥ: Κατακυρώθηκαν στην εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ για 413.542,03 €-Υπογράφεται η σύμβαση-Τι περιλαμβάνει-Δείτε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΔΑΣΥ.

Κατακυρώθηκαν στην εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ) τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την “Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων Κ.Ε.Σ.Υ.”

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού

έγινε στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (385.845,20 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού τετρακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (413.542,03 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εταιρεία καλείται

να να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας (γραφείο 1036, 1ος όροφος) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Το αντικείμενο της προμήθειας και των υπηρεσιών

αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό αξιολογητικών προϊόντων και αναλωσίμων (ψυχομετρικών τεστ), CPV: 33156000 –8 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές:

 • WISC-V GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Intelligence Scale for Children – 5th Edition)
 • Αναλώσιμα WISC-V GR
  • WISC-V GR Φόρμα Καταγραφής
  • WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1
  • WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2
 • WAIS-IV GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Adult Intelligence Scale – 4th Edition)
 • Αναλώσιμα WAIS-IV GR
  • WAIS-IV Φόρμα Καταγραφής
  • WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1
  • WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2
 • WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3rd Edition)
 • Αναλώσιμα WPPSI-III GR
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11)
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3)
  • WPPSI-III GR Φυλλάδιο Απαντήσεων
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα ψυχομετρικά εργαλεία, των 266 (μόνιμων και αναπληρωτών) ψυχολόγων των ΚΕΣΥ

Επιπροσθέτως, o Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα ανωτέρω υπό προμήθεια ψυχομετρικά εργαλεία, των 266 ψυχολόγων των Κ.Ε.Σ.Υ. στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση, Γενική παρουσίαση των κλιμάκων και αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις,
 • WISC V Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WAIS IV Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WPSSI III Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • Συγγραφή αναφοράς,
 • Εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση,
 • Αξιολόγηση ΑΜΕΑ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο υπ. αριθμ. 4864/13-12-2021

Δείτε σε μορφή pdf την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΔΑΣΥ 

Δείτε σχετικά

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΔΑΣΥ: Εγκρίθηκε η δαπάνη προμήθειας 413.542 ευρώ-Ποια είναι
Ποια είναι τα Ψυχομετρικά Εργαλεία-Κατανομή στα 71 ΚΕΣΥ-Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 266 Ψυχολόγων, μονίμων και αναπληρωτών-Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου.

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ κατά κλάδο
Εγκύκλιος: Διερεύνηση αναγκών από ΚΕΔΑΣΥ παιδιών και προ του έτους πρώτης εγγραφής σε νηπιαγωγείο

Πριν φύγετε

 Διευθυντής Γυμνασίου-Θεματοφύλακες Συντάγματος: “Προσβολή της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς μου το συμβάν”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση