Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσεχώς: Προσλήψεις Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ-Θεσμός “Συμβούλου-Καθηγητή”-Εναλλακτική Ενισχυτική ΕΠΑΛ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσεχώς: Προσλήψεις Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ-Θεσμός του “Συμβούλου-Καθηγητή”-Πρόγραμμα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΕΠΑΛ.

Προσεχώς: Προσλήψεις Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ

Εγγραφο αναφορικά με την υλοποίηση δράσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.” κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα μ αυτό

Α. Συνεχίζεται το σύνολο των δράσεων και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 και η εφαρμογή τους στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας.

Β. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης Υ.Α. και δημοσίευσης τους σε ΦΕΚ αναφορικά:

  • Με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων για  Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών ΕΠΑΛ.
  • Ο θεσμός του “Συμβούλου-Καθηγητή”
  • Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής  Ενισχυτικής   Διδασκαλίας   (ΕΕΔ)   στα   μαθήματα   “Νέα   Ελληνικά”   και “Μαθηματικά”,
Αναλυτικά
Θέμα: Υλοποίηση δράσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

 Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 92543/20-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΜ246ΜΤΛΡ-ΑΕΥ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατάθηκε έως και 31/12/2022 η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» από το Επιχειρησιακό Προγράμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ως εκ τούτου συνεχίζεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022

η εφαρμογή στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας των ακόλουθων δράσεων του Προγράμματος, όπως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α΄142), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»:

α) Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),

β) Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),

γ) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος,

δ) Σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται ενδεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα,

ε) Εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης,

στ) Θεσμός του σύμβουλου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, ζ) Δικτύωση των σχολικών μονάδων.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022

βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τις εξής δράσεις:

  • Παρέμβαση ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Για την υλοποίηση της δράσης εκδόθηκε ήδη η υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/105223/Δ4/30-08-2021 (ΦΕΚ 4043/τ.Β΄/02-09-2021) Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.– Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. με το υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/109493/Δ4/07-09-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας. Η κατανομή στα ΕΠΑ.Λ. όλης της Επικράτειας των διακοσίων είκοσι δύο (222) συνολικά μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων που πρόκειται να προσληφθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνει με νεότερη Υπουργική Απόφαση η υπογραφή και δημοσίευση της οποίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

  • Θεσμός του «Συμβούλου-Καθηγητή».

Η δράση απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ., ανατίθεται στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων και συνδέεται με την προαναφερθείσα παρέμβαση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών. Για την υλοποίηση της δράσης έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/ 109496/ Δ4/07-09-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022».

  • Πρόγραμμα Εναλλακτικής  Ενισχυτικής   Διδασκαλίας   (ΕΕΔ)   στα   μαθήματα   «Νέα   Ελληνικά»   και «Μαθηματικά»,

που εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και πραγματοποιείται με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη.

Για την εφαρμογή της δράσης έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. Φ.MNAE/109083/Δ4/07-09-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση για το σχολικό έτος 2021-2022 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»». Μετά τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ θα ακολουθήσει η πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού εκπαδευτικών κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ03 και η διάθεσή τους στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.

Κατόπιν τούτων

παρακαλούνται οι Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) να προβούν σε αρχική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας σχετικά με το Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και να συμβάλουν στην εφαρμογή του στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των οδηγιών που θα παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά με τη δημοσίευση των εκκρεμών Υπουργικών Αποφάσεων

για την υλοποίηση των δράσεων της ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης των μαθητών, του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» και της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Ε.Δ.) θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Υλοποίηση δράσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Δείτε επίσης

Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία ΕΠΑΛ 2021-22: Στα μαθήματα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά
Καθήκοντα-αρμοδιότητες Ψυχολόγων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-22

Δείτε ακόμη

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Οργάνωση λειτουργίας-Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων-Κ.Λ.-εκπ/κών ΕΑΕ-Συντονιστή ΣΔΕΥ-Προέδρου ΕΔΥ-Γραμματέα
 Μαθητές ειδικών σχολείων-self test: Δεν είναι υποχρεωτικός ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση