Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση απόσπασης στον ΔΟΑΤΑΠ εκπαιδευτικών ΠΕ86 για 5 σχολικά έτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση απόσπασης στον ΔΟΑΤΑΠ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για πέντε σχολικά έτη – Αιτήσεις από 16.07 μέχρι 21.07.2020.

Πρόσκληση απόσπασης στον ΔΟΑΤΑΠ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Το ΥΠΑΙΘ καλεί

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄),

να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης,

από 16-07-2020 μέχρι 21-07-2020.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι κατηγορίες και τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως:

 • 1. Προγραμματισμός Εφαρμογών Web (Server Side, Backend)
α) Καθήκοντα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως σε PHP. Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας

Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες

β) Επιθυμητά Προσόντα Object Oriented PHP7

Εμπειρία σε PHP Frameworks (π.χ. Yii2, Drupal 7-8, Laravel, SLIM)

Εμπειρία σε Java EE , Spring Framework RDBMS (MySQL, SQL Server, MariaDB)

Object-relational mapping frameworks Hibernate (Java EE), Entity API Drupal, Eloquent ORM Laravel, Yii Active Record, Doctrine PHP ORM

SOAP/REST Web Services Creation, Consumption Shell scripting (Bash, PowerShell)

Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)

Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως NetBeans IDE, Visual Studio Code, Sublime Text, Ninja Python IDE

 • 2. Προγραμματισμός Εφαρμογών Web (Client Side, Frontend)
α) Καθήκοντα:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη frontend διαδικτυακών εφαρμογών Δημιουργία web client frontend με responsive design

Γνώση Τεχνικών και Design Patterns για UX (User Experience)

Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες

β) Επιθυμητά Προσόντα

HTML5, CSS3, Bootstrap Framework / Bootstrap Native Framework

JavaScript Programming και εμπειρία σε JavaScript Client Side Frameworks (π.χ. AngularJS ή Vue.js ή React.js)

UX design, Responsive Design REST Web Services Consumption

Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)

Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως Visual Studio CODE, NetBeans IDE, Sublime Text, Ninja Python IDE

Επαγγελματικός σχεδιασμός CSS Templates (Grid κτλ.) Shell scripting (bash)

 • 3. Διαχειριστής Συστημάτων Linux (Linux System Administrator)
 α) Καθήκοντα
 • Εγκατάσταση διανομών linux (κυρίως server) σε μηχανήματα, πραγματικά ή εικονικά (VM)
 • Προσθήκη/ αφαίρεση/ διαχείριση χρηστών και ρύθμιση της πρόσβασης (π.χ. ssh) και των δικαιωμάτων τους
 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και ρύθμιση (setup) των server και των services
 • Stress Test εφαρμογών σε συνεργασία
 • Monitoring καλής λειτουργίας των server και των υπηρεσιών με χρήση Monitoring tools (π.χ. Nagios, Monit)
 • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού και staging περιβάλλοντος
 • Backup και restore εφαρμογών και/ή βάσεων δεδομένων
 • Ρύθμιση firewalls και της ασφάλειας για προστασία των servers και των εφαρμογών και των δεδομένων τους
β) Επιθυμητά Προσόντα

Debian/Ubuntu GNU/Linux, Red Hat/ Fedora/ CentOS System Administration

Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Linux σε γραμμή εντολών, shell scripting (bash)

Apache/Nginx, Apache Tomcat Web /Application Server Administration Ρύθμιση και παραμετροποίηση Iptables/ firewalld/ ufw

MySQL, MariaDB Administration Postfix Mail Server Administration

 • 4. Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ
 α) Καθήκοντα:

Αναγνώριση και επιδιόρθωση δικτυακού προβλήματος και βλάβης υλικού. Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.

Προσαρμογή της δικτυακής λειτουργίας στις απαιτήσεις των χρηστών και στη Πολιτική Ασφαλείας

Εγκατάσταση ή διευθέτηση της εγκατάστασης νέου υλικού (hardware), όπως υπολογιστές, εξαρτήματά τους, περιφερειακές συσκευές και νέου λογισμικού (software).

Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.

Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου.

Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπολογιστικών συστήματων, του υπολογιστικού και περιφερειακού εξοπλισμού του Υπουργείου καθώς και εντοπισμός αναγκών για την ανάπτυξη, επέκταση, βελτίωση και αναβάθμισή τους.

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υπολογιστικού και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς και υπηρεσίες συντήρησής τους.

β) Επιθυμητά Προσόντα:

Καλή γνώση αρχιτεκτονικής εγκαταστημένου εξοπλισμού Η/Υ. Καλή γνώση και εμπειρία σε υποδομές δικτύων (OSI)

Πολύ καλή γνώση τεχνικών εγκατάστασης και συντήρησης υλικού Η/Υ. Γνώση PowerShell.

Καλή γνώση και εμπειρία σε Windows Server 2008-2012

Γνώση διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων Linux.

Καλή εμπειρία εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.

Ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Ικανότητα επικοινωνίας με μη τεχνικό προσωπικό.

Πρόσκληση απόσπασης στον ΔΟΑΤΑΠ
Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της περιοχής ευθύνης τους.

Ακολούθως, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να προβούν στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης και στα δηλούμενα στοιχεία των εκπαιδευτικών και να διαβιβάσουν, το αργότερο ως 24- 07-2020 τις υποβληθείσες αιτήσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ (protocol@minedu.gov.gr).

Oι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα Excel όπου θα περιέχονται τα εξής στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αριθμός μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση οργανικής, Κώλυμα απόσπασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Περιγραφή κωλύματος (αν υπάρχει).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Πρόσκληση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στις ΠΔΕ για Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ
Πίνακες λειτουργικών κενών αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας 2020-Ενημέρωση συνεδριάσεων ΚΥΣΔΕ
Κενά γενικής και ειδικής αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας 2020 | Αναλυτικοί Πίνακες
Διάταξη: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας αποσπώνται κατά παρέκκλιση διατάξεων

Πριν φύγετε

Συνάντηση ΟΛΜΕ-πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση