Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (κωδικός MIS: 5063502), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 841/28- 07-2020 και στη Συνεδρίαση 842/31.07.2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή pdf:

1. Πτυχίο/Δίπλωμα (αντίγραφο)

2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (αντίγραφο)

3. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών (αντίγραφο) με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2010

4. Κάθε πρόσφορο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται τυχόν μεταδιδακτορική έρευνα συναφής με το επιστημονικό πεδίο

5. Βιογραφικό Σημείωμα

6. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του επιστημονικού πεδίου

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη)

8. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας του αντίστοιχου τμήματος (αποκλειστικά για υποψηφίους υποτρόφους των τμημάτων αγγλικής/γαλλικής/γερμανικής/ιταλικής φιλολογίας)

9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 (C1) από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει την 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00. Η υποβολή αιτήσεων μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα είναι εφικτή.

Επίσης, η υποβολή αιτήσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ.λπ.) δε θα γίνεται δεκτή.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων (email: prosk@rc.auth.gr).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ

Παράλληλα, εκτός από τις θέσεις νηπιαγωγού και βρεφονηπιοκόμου, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις, για τη θέση εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ αναζητά εποχικούς/ έκτακτους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για την κάλυψη 8 ωρών/εβδομαδιαίως κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Βρείτε εδώ την εν λόγω πρόσκληση.

Δείτε επίσης

Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ: Πρόσκληση σε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους 

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας: Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση