Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για θέση Διευθυντή ΕΝΕΕΓΥΛ Αμφισσας: Αιτήσεις από 23.09 έως 02.10.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για θέση Διευθυντή ΕΝΕΕΓΥΛ Αμφισσας: Αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από  τις  23.09.2020  μέχρι  02.10.2020 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση για θέση Διευθυντή ΕΝΕΕΓΥΛ Αμφισσας
ΘΕΜΑ:  “Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Άμφισσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας”

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

………………………………………………

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

 την πλήρωση  της θέσεως του Διευθυντή του Ενιαίου  Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου  Άμφισσας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Φωκίδας, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που  έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από  τις  23-09-2020  μέχρι  02 -10-2020 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. αρ. 22, παρ.6, εδ. ββ του Ν. 4547/2018 και τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 16 του Ν. 3699/ 2008 (ΦΕΚ199/ τ. Α/ 2 -10-2008 ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 48, παρ. 2 του Ν. 4415/2016.

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι  αιτήσεις  υποψηφιότητας  για  τοποθέτηση  υποβάλλονται  στη   Διεύθυνση  Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
  3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
  4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
  5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
  6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας
  7. Παραστατικά προσόντων  των  υποψηφίων  που  δε   μοριοδοτούνται   και   που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη  εκπλήρωση των  καθηκόντων  τους  και  τα οποία δύναται να συμβάλουν  στη  διαμόρφωση  της  κρίσης  του  Συμβουλίου  περί  της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης τους , καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του αρ. 23 του Ν. 4547/ 2018.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης,  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού  Κώδικα  ( Ν. 3528/ 2007  Α  26)  και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφ ωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 4327/ 2015 , καθώς και ότι δεν έ χει απαλλαγεί από  τα  καθήκοντα  του  σ ύ μφωνα  με  την  παρ. β. της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν 3848/2010 γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η επιλογή και τοποθέτηση στη θέση Δ/ντή /ντριας του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Άμφισσας γίνεται για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας η οποία ξεκινά με τη τοποθέτηση τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

Η αίτηση

υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Άμφισσας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Δεν επιτρέπεται

να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής τους έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία , καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση

ο/η υποψήφιος Δ/ντής /ντρια θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Άμφισσας.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας και κοινοποιείται στον Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 Συνημμένα:
Δείτε σε μορφή pdf Πρόκληση για πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥΛ Αμφισσας

Δείτε επίσης

Υλη-οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολικό έτος 2020-21
Αναστολή λειτουργίας σχολείων εξ αιτίας της πανδημίας κορονοϊού: Συνεχής ανανέωση λίστας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση