Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση σε ακαδημαϊκούς υπότροφους από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση σε ακαδημαϊκούς υπότροφους: Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2020.

Πρόσκληση σε ακαδημαϊκούς υπότροφους

Η Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής την προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων – νοσηλευτών Π.Ε. μερικής απασχόλησης για τις κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Γνωστικό αντικείμενο

Δύο (2) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων – Νοσηλευτών Π.Ε. μερικής απασχόλησης για το Τμήμα Νοσηλευτικής με γνωστικό αντικείμενο “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ“.

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακού Επιπέδου. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.

3. Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια υπηρεσία υγείας.

4.Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα

1. Διδακτορικό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τον κλινικό χώρο ή την ΠΦΥ.

2. Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών από κλινικό ΠΜΣ ή ΠΜΣ στην ΠΦΥ.

Υποψηφιότητες

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (email: secr@nurs.uoa.gr).

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (Θα την βρείτε στο τέλος ολόκληρης της προκήρυξης).
  • Αντίγραφο Πτυχίου, Μεταπτυχιακού, Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών ή Βεβαίωση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας.
  • Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας (Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από δημόσιο φορέα ή ιδιωτικό φορέα – σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από ιδιωτικό φορέα απαιτείται και προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό οργανισμό για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα απασχόλησης).
  • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (Μέχρι 5 σελίδες).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Αιτήσεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού Υπ. Υγείας: Από 01.12 έως 08.12.2020 
Νέες θέσεις ΔΕΠ στα ΑΕΙ: Πρόσληψη 350 καθηγητών σε συνέχεια των 200 θέσεων του Σεπτεμβρίου
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ
Πρόσληψη διδάσκοντα σε ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 
Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση