Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση σε φοιτητές για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση σε φοιτητές για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος: H αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 25-01-2022.

Πρόσκληση σε φοιτητές για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των τεχνολογικών επιστημών.

Που απευθύνεται

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι τα εξής:

Δίπλωμα ή Πτυχίο Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Πτυχίο άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πτυχίο Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από Τμήματα ή Σχολές της παραγράφου 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ.

Αριθμός εισακτέων

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 θα εισαχθούν για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μέχρι 10 φοιτητές/φοιτήτριες.

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2022, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ως εξής:

  • σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26504, Ρίο, τηλ.: 2610 996502 –2610 996504),
  • σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Δικαιολογητικά

– Έντυπη αίτηση.

– Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

– Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων. Τίτλοι σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

– Περίληψη προπτυχιακής ή/και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχουν).

– Γνωστική περιοχή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

– Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν).

– Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες ΑΕΙ σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου) (*). Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται από τους συντάξαντες ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elkateli@upatras.gr.

– Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).

– Πρόταση για τον/την επιβλέποντα/ουσα την διδακτορική διατριβή, ο οποίος πρέπει να ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (βλ. ιστοσελίδα Τμήματος). Η ενυπόγραφη συγκατάθεση του/της προτεινόμενου/ης ως επιβλέποντος/ουσας θα πρέπει να κατατίθεται με την αίτηση του υποψηφίου.

– Ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που προτείνεται ως γλώσσα συγγραφής της ΔΔ η Αγγλική.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης

Είκοσι θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών 

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση