Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες: Οι επιστήμονες οφείλουν να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι τις 23 Ιουλίου 2020.

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» με Κωδικό MIS 5063725 και Κωδικό ΕΕ 82804 (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Βρείτε εδώ το παράρτημα με την περιγραφή των μαθημάτων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν ανά Θέση – Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο 1. Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων Ομάδας

– Συνάφεια σχεδιαγραμμάτων του συνόλου των μαθημάτων με το Επιστημονικό Πεδίο (0-30 μονάδες βαθμολόγησης),

– Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου (0-20 μονάδες βαθμολόγησης),

– Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου (0-10 μονάδες βαθμολόγησης).

Κριτήριο 2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας

– Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια (0-10 μονάδες βαθμολόγησης),

– Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία (0-10 μονάδες βαθμολόγησης),

– Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό Πεδίο (0-10 μονάδες βαθμολόγησης).

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά Θέση – Επιστημονικό Πεδίο στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Βρείτε εδώ τα συνημμένα αρχεία για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 8 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

1040 ιδιώτες συνεργάτες στην ΕΛΣΤΑT: Απασχόληση έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση