Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση θέσεων Συμβούλων Α και Β από το ΙΕΠ: Αιτήσεις για 28 θέσεις 10.06 έως 19.06.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση θέσεων Συμβούλων Α και Β από το ΙΕΠ: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για 28 θέσεις, από 10/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 19/6/2020 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση θέσεων Συμβούλων Α και Β

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την δικτυακή πύλη e-IEP, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 10/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 19/6/2020 και ώρα 13:00.

Δείτε αναλυτικά
Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Α. Περιγραφή θέσεων και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός

θέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ή ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 3
ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ80 ή ΠΕ81 ή ΠΕ82 ή ΠΕ83 ή ΠΕ84 ή ΠΕ86 ή ΠΕ87 ή

ΠΕ88 ή ΠΕ89 ή ΠΕ90)

 

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
Σύνολο θέσεων Συμβούλων Α΄ 13

 

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός

θέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ή ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ή ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1
ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1
ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ) 1
ΠΕ88 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

1
ΠΕ82 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) 1
ΠΕ83 ή ΠΕ84 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ)

1
ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)

1
ΠΕ89 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) 1
ΠΕ90 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ) 1
για το πεδίο των ΤΕΧΝΩΝ 1
Σύνολο θέσεων Συμβούλων Β΄ 15

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του Συμβούλου Α’ και Συμβούλου Β’ θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον Ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής:

Σύμβουλος Α’
  1. διδακτορικός τίτλος σπουδών,
  2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
  3. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.
 Σύμβουλος Β’
  1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
  2. πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής),
  3. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β’, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση συμβούλου Α’ ή Β’ με θητεία:

α) εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

β) εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως  ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και

γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 10/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 19/6/2020 και ώρα 13:00.

Δ. Διαδικασία επιλογής και απόσπασης

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων:

Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ. Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί και  μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα ως άνω τυπικά προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης:

α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και

β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή.

Η εν λόγω Επιτροπή θα συντάξει πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ προς απόφασή του.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπαση θα έχει διάρκεια τέσσερα σχολικά έτη.

Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης υποψηφίου που έχει επιλεγεί σε όποια θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά έως και ένα σχολικό έτος μετά.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της εν λόγω θέσης και να την επαναπροκηρύξει.

 Ε. Ενστάσεις

 Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e- IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00).

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες. Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

ΣΤ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων – προσωρινών και οριστικών – θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) στις κατηγορίες Ανακοινώσεις, Τελευταία Νέα.

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ΄ αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε’ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5 όπου ορίζεται ότι

«οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Οι υποψήφιοι/ες, αιτούντες/αιτούσες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:
  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες που συνάγονται.
  • κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων ως εξής:

α) οι υποψήφιοι θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμού τους,

β) οι απορριφθείσες αιτήσεις (δηλαδή, όσοι δεν καλούνται στη διαδικασία συνέντευξης) θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και

γ) ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά θα δημοσιευθεί με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και του ονοματεπώνυμου μόνο των επιλεγέντων για κάθε θέση

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη – e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

 Ο Πρόεδρος

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ιωάννης Αντωνίου

____________________

Πρόσκληση θέσεων Συμβούλων Α και Β
Δείτε την Πρόσκληση σε μορφή pdf στη Διαύγεια
Yποβολή αίτησης εδώ

Δείτε επίσης

Οριστικοί ειδικής 3ΕΑ: Εκδοση τελικών Πινάκων κατάταξης
Συμπληρωματικές οδηγίες μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ-ΕΝΕΕΓΥΛ | Εγγραφο
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση