Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής: Για υποβολή δικαιολογητικών για 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής: Για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση, καλούνται:

α) οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» και

β) οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, στο πλαίσιο της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.».

Οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών ορίζονται ως ακολούθως:

α) για τους υποψηφίους της αριθμ. 1ΓΕ/2019 προκήρυξης,
από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

και

β) για τους υποψηφίους της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης,
από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx), και μαζί με φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση.

Η αίτηση σε μορφή word 
Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Η Πρόσκληση αναλυτικά

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Το ΥΠΑΙΘ καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κάτωθι κλάδων/ειδικοτήτων να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες Α ́ Γενικής Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε ́ του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), στο πλαίσιο των αριθμ.

1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

«Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.»και

2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

«Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας(για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70καιΠΕ73)ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων).

Υποψήφιοι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης(Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.,σε περισσότερους του ενός κλάδους, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, υποβάλλουν δικαιολογητικά σε μία μόνο Διεύθυνση (Α/θμιας ή Β/θμιας) Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ή/και αποδεικτικά ένταξης σε νέο εκπ/κό κλάδο, τότε η κατάθεση αυτών γίνεται,υποχρεωτικά σε Δ/νση της αντίστοιχης βαθμίδας Εκπ/σης με την βαθμίδα στην οποία προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ή ανήκει ο νέος κλάδος ή, εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία ΕΕΠ ή ΕΒΠ, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις – Προθεσμίες

1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης) – Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (στο www.asep.gr) – 15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00

2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης) – Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (στο www.asep.gr) – 05/02/2020 έως 24/02/2020 και ώρα 14:00

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 (Προκ. 1ΓΕ/2019) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και στις διαδικασίες της Προκ. 2Γ/2019 (λόγω ένταξης σε κάποιον από τους σχετικούς κλάδους) οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους μέχρι την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της 1ΓΕ/2019, ήτοι την12ηΦεβρουαρίου 2020, άλλως θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2Γ/2019.

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε επίσης

ΦΕΚ 1ΓΕ και 2ΓΕ/2019: Αιτήσεις 15 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2020 και 5 έως 24/02/2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

3 Σχόλια

 1. Καλησπέρα!
  Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι σε κλάδους διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης και έχουν καταθέσει αίτηση και έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην πρωτοβάθμια εντός προθεσμίας της 1ΓΕ/2019 (αναφέροντας όλους τους κλάδους και τα αντίστοιχα πτυχία για να λάβουν τη σχετική μοριοδοτηση και το δικαίωμα συμμετοχής και στις 2 προκηρύξεις), πρέπει να καταθέσουν εκ νέου αίτηση (χωρίς τα δικαιολογητικά) και σε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 2ΓΕ/2019;
  Σας ευχαριστώ!

 2. Μιχάλης σε

  Καλημέρα σας. Επειδή έχω δύο σημαντικές απορίες αναφορικά με δύο πράγματα, θα ήθελα να μου τις ξεδιαλύνετε. Αρχικά, όταν κάποιος έχει χαρτί από το στρατό με βάση το οποίο έχει αναβολή στη στράτευσή του, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Καταθέτει το συγκεκριμένο δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Μπορεί να συμμετέχει κανονικά στην εν λόγω Προκήρυξη; Επιπροσθέτως, πριν από τρία περίπου χρόνια είχα λάβει από τα ΚΕΠΑ χαρτί πιστοποίησης αναπηρίας σε ποσοστό 50 τοις εκατό, αλλά επειδή έχει περάσει η ισχύς του, σε 20 περίπου ημέρες περνάω από επιτροπή για να μου δώσει το ανάλογο χαρτί, το οποίο θα αναγράφει το ίδιο ποσοστό διότι ανήκω σε συγκεκριμένη κατηγορία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Μπορώ να στείλω το παλαιό χαρτί στη διεύθυνση μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση που θα γράφω ότι σύντομα θα πάρω νέα βεβαίωση; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 3. Βασίλης Βούγιας σε

  Για το πρώτο ερώτημα, θεωρούμε πως πρέπει να έχετε ολοκληρώσεις τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις. Για το δεύτερο προχωρήστε σε αυτά που σκέφτεστε, ρωτήστε όμως και την αρμόδια Διεύθυνση.

Γράψτε μία απάντηση