Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας ΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων-Με την παρούσα απόφαση ανακοινώνεται ο αριθμός κατά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή διορισμού των είκοσι (20) θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν-Αιτήσεις από Τετάρτη 12 έως Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022.

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, κατόπιν ανακαθορισμού κενών θέσεων [αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β’ 3715) κ.υ.α.] και ανακλήσεων διορισμών.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις

προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό υποβάλλονται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή από Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 έως Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Με την παρούσα απόφαση ανακοινώνεται ο αριθμός κατά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή διορισμού

των είκοσι (20) θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα και με την ως άνω κοινή απόφαση ανακαθορισμού θέσεων στην ΕΑΕ (βλ. σχετικά Παραρτήματα, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, κατά τα προαναφερθέντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (επί των θέσεων διορισμού):
Α/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (2 θέσεις):

Λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, 2 διορισμοί ανακλήθηκαν.

Κατά συνέπεια διατίθενται δύο (2) θέσεις στην Α/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (18 θέσεις):

Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (18 θέσεις):

Με την υπό στοιχεία 197948/Ε1/13.12.2019 (Β’ 4597) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, κατά κλάδο και ειδικότητα, ο αριθμός των κενών θέσεων της Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που επρόκειτο να καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), για το σχολ. έτος 2019-2020, σε 1.642.

Με την υπ’ αρ. 99231/Ε1/24-7-2020 υπουργική απόφαση-Πρόσκληση (ΦΕΚ 26/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/27-7- 2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4), διατέθηκαν προς κάλυψη 1.640 θέσεις, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επειδή δεν υπήρχαν υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.20 Αισθητικής και ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων, στους πίνακες υποψηφίων Β του ΑΣΕΠ. Με την υπ’ αρ. 106410/Ε1/17.8.2020 απόφαση (Γ’ 1289, ΑΔΑ: ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διορίστηκαν τελικώς ως μόνιμοι 1.628 εκπαιδευτικοί κλάδων ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

Ειδικότερα, δεν καλύφθηκαν 12 θέσεις από το σύνολο των θέσεων που διατέθηκαν στη Δ/θμια Εκπ/ση είτε επειδή δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον από τους υποψηφίους είτε επειδή οι υποψήφιοι δεν είχαν τα απαιτούμενα για τις συγκεκριμένες θέσεις προσόντα Braille/ΕΝΓ.

Εν συνεχεία, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, 5 διορισμοί ανακλήθηκαν. Οι εναπομείνασες θέσεις ανακαθορίστηκαν με την υπό στοιχεία 99052/Ε1/10.8.2021 (Β’ 3715) κοινή υπουργική απόφαση (κυα) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ’ του ν.4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», με βάση την οποία, μια (1) θέση διατίθεται για μόνιμο διορισμό μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ από τον αξιολογικό πίνακα Γ.

Με την ως άνω κυα, το σύνολο των θέσεων για τη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθορίστηκαν σε δεκαοκτώ (18).

Δείτε σε μορφή pdf to ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 1 – 11.01.2022

Δείτε επίσης
Αναμορφωμένοι Πίνακες 2ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06 & ΠΕ88.05
ΑΣΕΠ-Αναμορφωμένοι πίνακες Προκήρυξης 2ΓΕ/2019
Αναμορφωμένοι Πίνακες ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 κλάδων ΠΕ60-ΠΕ79-ΠΕ79.01

Αναμορφωμένοι πίνακες 3ΕΑ/2019: Κοινοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ

Αναμορφωμένοι Πίνακες AΣΕΠ 2ΓΕ/2019: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06

ΑΣΕΠ: Νέοι αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ/2019 κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ71

Νέοι Πίνακες ΑΣΕΠ ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29: Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 3ΕΑ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής

Αναμορφωμένοι τελικοί πίνακες 4ΕΑ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16

Πριν φύγετε

Αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών-Ψυχολόγων-ΚΛ στην Ειδική Αγωγή και στη γενική εκπαίδευση

Ανάκληση διορισμού 69 μόνιμων εκπαιδευτικών | Απόφαση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2 Σχόλια

  1. κ. Βασίλη τι γίνεται αν κάποιος διοριστεί και είναι ήδη αναπληρωτής; Ο αναπληρωτής λογίζεται ως δημόσιος υπάλληλος και ισχύει ότι λέει στην σελίδα 5 στο iii? Παραιτείται δηλαδή από αναπληρωτής φέτος; Αν ναι, τότε ο 1ος χρόνος υποχρεωτικής παραμονής θα είναι το 2021-22; Ή θα ισχύει ότι ίσχυε με τους ΕΒΠ το 2019-20 που διορίστηκαν τον χειμώνα;

    • Βασίλης Βούγιας σε

      Πρέπει να διευκρινισθεί. Λογικά παραμένει ως αναπληρωτής (αφού ορκισθεί ως μόνιμος) μέχρι το καλοκαίρι.

Γράψτε μία απάντηση