Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ: Πλήρωση 11 θέσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πλήρωση έντεκα (11) συνολικά θέσεων.

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Τομέας Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των Μονάδων της, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την πλήρωση έντεκα (11) συνολικά θέσεων

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ ΑΕ, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1ατου άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α265) και ειδικότερα:

  • οκτώ (8) θέσεων κατηγορίας ΠΕ
  • δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΤΕ
  • μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ
Οι Μονάδες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Μονάδα Α

– Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης η οποία για την Προγραμματική Περίοδος 2014–2020 έχει αρμοδιότητα τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ 2014-2020, το Σχεδιασμό Δράσεων και τη Συνολική Παρακολούθηση Έργων ή Δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων

Μονάδα Β1

-Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσηςη οποία κατά την Προγραμματική Περίοδος 2014 –2020 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων σε έργα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δύναται να αναλάβει ως:

α) Δικαιούχος απευθείας,

β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘ στον Τομέα Παιδείας,

γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΑΙΘστον Τομέα Παιδείας.

Μονάδα Β2

-Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανώτατης Εκπαίδευσης των ΕΠ ΕΣΠΑ η οποία κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 –2020αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων σε έργα ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης των ΕΠ ΕΣΠΑ. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.Δύναται να αναλάβει ως:

α) Δικαιούχος απευθείας,

β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘστον Τομέα Παιδείας,

γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας.

Μονάδα Β3

– Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Ειδικής Αγωγής, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και Δια βίου Μάθησης η οποία κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 –2020αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων στον Τομέα Ειδικής Αγωγής, ΕΚΟ και Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.Δύναται να αναλάβει ως:

α) Δικαιούχος απευθείας,

β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘστον Τομέα Παιδείας,

γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΑΙΘστον Τομέα Παιδείας.

Μονάδα Γ

–Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

Μονάδα Δ

–Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων –Διαχείριση Οικονομικών

Δείτε την Πρόσκληση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές/τριες: Διαδικτυακή υλοποίηση
Αδεια ειδικού σκοπού-Υπουργείο Παιδείας | Εφαρμοστική εγκύκλιος 18.11.2020
Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών με την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 Πέτσας για lockdown: Σχολεία και λιανεμπόριο τα πρώτα που θα ανοίξουν
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση