Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις ακαδημαϊκών υποτρόφων και διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις ακαδημαϊκών υποτρόφων και διδασκόντων: Οι θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων αφορούν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022. Οι θέσεις διδασκόντων αφορούν στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Προσλήψεις ακαδημαϊκών υποτρόφων και διδασκόντων

Σχετικά με τις θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με βάση την με αριθ. 05/21-11-2019 απόφαση της Συγκλήτου προκηρύσσει την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών Μηχανικών, Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
(195/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχολές και Τμήματα

Οι θέσεις αφορούν στις εξής σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Α. Σχολή Μηχανικών

1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
2. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
3. Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
4. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
5. Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
6. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
7. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
8. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Β. Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

1. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
2. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
3. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
4. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
5. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
6. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

1. Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
2. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
3. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
4. Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Δ. Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

1. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
2. Τμήμα Εργοθεραπείας
3. Τμήμα Μαιευτικής
4. Τμήμα Νοσηλευτικής
5. Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ε. Σχολή Επιστημών Τροφίμων

1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
2. Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

ΣΤ. Σχολή Δημόσιας Υγείας

1. Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σε όλα τα προκηρυσσόμενα μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και στα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022 και τους διαθέσιμους πόρους.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα, καθώς και για περαιτέρω επισημάνσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020. Μπορείτε να βρείτε εδώ την αίτηση.

Προσλήψεις ακαδημαϊκών υποτρόφων και διδασκόντων

Σχετικά με τις θέσεις διδασκόντων:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ11/19908/Ζ2/05-7-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του άρθρου 84 παρ. 16α του Ν.4485/2017 και του άρθρου 36 του Ν.4485/2017 καθώς και τις με αριθ. 01/23-09-2019 (θέμα 46ο) και 05/21-11-2019 (θέμα 8ο) Αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με τον χρονικό περιορισμό που αντιστοιχεί αθροιστικά κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανθρωπομήνες για την διδασκαλία μαθημάτων του πρώτου κύκλου σπουδών (Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) και του δεύτερου κύκλου σπουδών (Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) όπως αναλυτικά καταγράφεται για κάθε τμήμα των παρακάτω αναφερόμενων Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου και για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σχολές και Τμήματα

Α. Σχολή Μηχανικών

1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Ιστορία της Τεχνολογίας (Θεωρία), εξαμήνου Β’.

και για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» του Τμήματος:

 • Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία (Θεωρία), εξαμήνου Β’,
 • Ιστορία της Τεχνολογίας – Τεχνολογία του Μέλλοντος και Προκλήσεις (Θεωρία), εξαμήνου Β’.

2. Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Φαινόμενα Μεταφοράς (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Η΄.

3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Αστικά Υδραυλικά Έργα (Θεωρία), εξαμήνου Η’,
 • Μηχανική των Ρευστών (Θεωρία), εξαμήνου Δ’.

Β. Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

1. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Διαχείριση Ιστορικών Αρχείων (Θεωρία), εξαμήνου Δ’,
 • Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ΄.

Γ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

1. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης IV (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Δ’,
 • Σκηνικός Χώρος ΙΙ (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου ΣΤ’.

2. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης (Θεωρία), εξαμήνου Β΄,
 • Συντήρηση Έργων Γλυπτικής (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Η΄.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή.

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει διδάσκοντες σε όλα τα προκηρυσσόμενα μαθήματα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ 
Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Δείτε ακόμη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Δύο νέες θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου: Προκήρυξη δύο θέσεων ΔΕΠ
Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση