Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις 13 Π.Δ.Ε., έως 02-03-2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. έως 02-03-2019

 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη 197 (152 + 45) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/197-152-45.html

Πρόσληψη 181 αναπληρωτών Ε.Β.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/181.html

Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2018-19_12.html

Πρόσληψη 9(1 + 8) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/91-8.html

Πρόσληψη 8 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/8_14.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_18.html

Πρόσληψη 76 (51 + 25) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 36 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/76-51-25-25-36.html

Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Λογοθεραπευτών(ΠΕ21) και 15 Φυσικοθεραπευτών(ΠΕ28) για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/31-21-15-28-2018-19-5.html

Πρόσληψη 33 Εργοθεραπευτών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/33-1-1-25-1.html

Πρόσληψη 32 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/32-23.html

Πρόσληψη 49 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(27) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(22) και 9(4 + 5) σε Σχολεία πυρόπληκτων περιοχών –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/49-23-27-22-94-5.html

Πρόσληψη 36 αναπληρωτών Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 50 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(29) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(21) και 6 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) και 3(1+2) Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Σχολεία της Ανατ. Αττικής-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/36-30-50-30-29-21-6-30-312-30.html

Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html

Πρόσληψη 11 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/11-25.html

Πρόσληψη 38 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/38-23-3-23.html

Ανάκληση πρόσληψης Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/30_73.html

Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-30-1.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/23-30-25-25.html

Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Γενικό Σχολείο και 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-3-30-1-30-6-23.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1_34.html

Πρόσληψη 6 Ψυχολόγων σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/6.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25-25.html

Πρόσληψη 17 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/17-25-1.html

Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25.html

Πρόσληψη 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ., 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.), 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Νηπ/γείο, 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-30-1-30-1-30-1-23-2-23.html

Πρόσληψη 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-30.html

Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-30.html

Απόφαση πρόσληψης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & Ανάκληση πρόσληψης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Διαπολιτισμικό σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-30-1-30.html

Πρόσληψη 43 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-25_22.html

Πρόσληψη 34(31+3) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/34313-25.html

Πρόσληψη 32 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 5 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) & 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Γενικά Σχολεία και απόλυση λόγω παραίτησης 3(1+2) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/32-5-1-30-1-30-1-23-312-25.html

Πρόσληψη 1 ΠΕ25 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-1-25-1-30.html

Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. & 3 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/7-3-1.html

Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 4(3 + 1)Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/3-43-1-25.html

Πρόσληψη 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/3-30-23.html

Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/7-1.html

Πρόσληψη 6 Ε.Β.Π. και 13 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ανάκληση πρόσληψης 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/6-13-25-1-25-1-1-23.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-1-1.html

Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-30.html

Πρόσληψη 2(1+1) Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και 4 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 5 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/211-30-1-30-4-25-5-1.html

Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ολοήμερο Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-30_61.html

Παραίτηση 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-1-1-25.html

Πρόσληψη 78 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Παραίτηση Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/78-23-1-23-25.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/23_16.html

Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) και 3 Ε.Β.Π. σε Γενικά σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-23-1-30-3.html

Παραίτηση Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο  –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/25_25.html

Πρόσληψη 9(2+5+2) Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. και 7 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 4 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/9252-23-7-4.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23_5.html

Πρόσληψη 10 Ε.Ε.Π.(5 ΠΕ21 + 3 ΠΕ29+ 2 ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/10-5-21-3-29-2-30.html

Πρόσληψη Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Γενικά Σχολεία και Απόλυση Σχολ. Νοσηλευτ.(ΠΕ25) και Ανάκληση πρόσληψης Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/25-21.html

Πρόσληψη Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και Απόλυση λόγω παραίτησης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/25-23.html

Πρόσληψη Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21), Φυσικ/τριας(ΠΕ28), Κ.Λ.(ΠΕ30) και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/21-28-30-3.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Κ.Ε.Σ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23_23.html

Απόφαση απόλυσης Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/25_28.html

Αποφάσεις απόλυσης Κοιν. Λειτουργού(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/03/30.html

Δείτε επίσης: Η κατανομή των προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις 13 Π.Δ.Ε. για το 2018-19

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 63 (53 +10) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/56-63-53-10.html

Ανάκληση πρόσληψης 5(3 + 1 + 1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/23-4-53-1-1.html

Διάθεση αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_282.html

Πρόσληψη 60 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 58 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(32) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(26) και 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί(ΠΕ30) σε Τ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/60-58-32-26-2-30.html

Ανάκληση πρόσληψης 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(2 + 1) σε Γενικό Σχολείο  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-25-32-1.html

Πρόσληψη 4 (3 + 1) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/4-3-1-1.html

Πρόσληψη 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(1+2) Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-25-312-25.html

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_402.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-1-25.html

Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσ.(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html

Πρόσληψη 15 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/15-23-2-23-3-23.html

Πρόσληψη 17 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/17-25.html

Ανάκληση απόφασης πρόσληψης 3 Ψυχολόγων σε ΕΠΑ.Λ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3_15.html

Ανάκληση απόφασης πρόσληψης Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25-25-2-21-4-23.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-30-1-23-1-23.html

Πρόσληψη 14(6+8) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1468-25.html

Πρόσληψη 7(2+5) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/725.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/23_29.html

Ανάκληση απόφασης πρόσληψης 2(1+1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/211-25.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 2(1+1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-23-211-25.html

Ανακλήσεις αποφάσεων πρόσληψης 2(1+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/211.html

Ανακλήσεις αποφάσεων πρόσληψης 2(1+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/211.html

Πρόσληψη 2(1+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-211.html

Ανάκληση πρόσληψης λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1_14.html

Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 4(1 + 3)Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 6 (5 + 1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 36 Ε.Ε.Π. & 6 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Παραίτηση 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/3-41-3-25-6-5-1-36-6-1.html

Ανάκληση απόφασης πρόσληψης 7(5+2) Ε.Ε.Π. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(Π25) και 3(2+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/752-1-1-25-321.html

Πρόσληψη 4 Ε.Ε.Π. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(1+2) Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/4-1-312-1-25.html

Ανάκληση απόφασης πρόσληψης 1 Φυσικοθεραπεύτριας(ΠΕ28) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-28-1.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 2 Εργοθεραπευτών(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-2-29.html

Πρόσληψη 20 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/20-23.html

Ανάκληση πρόσληψης 7 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/7-23.html

Πρόσληψη 2 Φυσικοθεραπευτών(ΠΕ28) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 7 Ψυχολόγων σε Ολοήμερα Δ.Σ. και 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 5(4+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/2-28-7-2-25-541.html

Ανακλήσεις πρόσληψης 4 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. και 2(1+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία  –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/4-23-211.html

Πρόσληψη 5 Ε.Ε.Π. & 4 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(1+2) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 2 Ε.Ε.Π. σε Κ.Ε.Σ.Υ. και 5 Σχολ. Νοσηλευτών σε ΓενικάΣχολεία και 4 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/5-4-1.html

Πρόσληψη Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και Ανάκληση λύσης σύμβασης Ε.Β.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/blog-post_33.html

Ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/blog-post_57.html

Πρόσληψη Κ.Λ.(ΠΕ30) και Ψυχολόγου(ΠΕ23) και 3 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Β.Π. και 4 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/30-23-3-4-25-2-23.html

Ανάκληση πρόσληψης Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2-25-23.html

Πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. και 3 Σχολ. Νοσηλ(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και διάθεση Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/03/23-3-25.html

Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη 48 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/48-2018-19.html

Πρόσληψη 32 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19  – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/32-2018-19.html

Πρόσληψη 40 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(22) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(18) & 5 Κοινωνικούς Λειτουργούς(ΠΕ30) για Ε.Κ.Ο./Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/40-22-18-5-30.html

Πρόσληψη 40(36 + 4) αναπληρωτών Ε.Β.Π. & 17(11+ 6) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/4036-4-1711-6-25.html

Ανάκληση πρόσληψης 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 1 Κ.Λ. σε Τ.Υ. και 1 Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-1-1-1-1-1-25-1.html

Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/6-25.html

Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλέυτριας(ΠΕ25) Και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Τ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-25-1-1-1-30-1-1-1.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_25.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-1-25.html

Πρόσληψη 13 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/13-23-1.html

Ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-23.html

Τροποποίηση τοποθέτησης 4 Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Ε.Π.(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Πρόσληψη 4 Ε.Β.Π. & 3 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/4-1-25-1-29.html

Πρόσληψη 1 Εργοθ/τριας(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 4 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία – Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία – Τροπ/σεις τοποθέτησεων –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-29-3-25-4-1-25-2.html

Ανακλήσεις Πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_992.html

Πρόσληψη 2 Ε.Β.Π. και 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 ανακληση πρόσληψης Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-2-25-1.html

Πρόσληψη 5 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 4 Ε.Ε..Π. & 4 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 8 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και Τροποποιήσεις Αποφάσεων  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/5-4-4-8-25-2.html

Ανάκληση πρόσληψης 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-25-2-1.html

Πρόσληψη 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Λ/Θ(ΠΕ21) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και 2 Σχολ. Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία και 1 Τροποποίηση Απόφασης 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/2-25-1-21-2-1-1.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Ε.Β.Π. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ανάκληση πρόσληψης 3(2+1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-2-25.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Λογοθεραπευτή(ΠΕ21) σε Κ.Ε.Σ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-21_20.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-1-1.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 6(5+1) Σχολ. Νοσηλευτών & 1 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21) σε Κ.Ε.Σ.Υ.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-651-1-1-21.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-1-1-25.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-25_15.html

Πρόσληψη 12 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/12-23-1.html

Πρόσληψη 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης 4 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/2-25-4-23.html

Πρόσληψη Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και Ολοήμερα Δ.Σ.(2) και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23-1-2-1.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23-23-4.html

Πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23_11.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23_18.html

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 31(28+3) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/56-31283.html

Πρόσληψη 89 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 39 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(17) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(22) και 17(12 + 5) Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 7 Κοινωνικών Λιτουργών(ΠΕ30) σε Τ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/89-39-17-22-12-25-7-30.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_19.html

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_402.html

Απολύσεις – ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_649.html

Πρόσληψη 10 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(4) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(6) και 4 Ε.Β.Π. και 9 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. & 3(2+1) Σχολ. Νοσηλ. σε Γενικό Σχολείο και 14 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-4-6-4-9-1-321-14-23.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Σχολικής Νοσηλέυτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25_54.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο, 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-25-1-30-1-30-1-23.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου σε ΕΠΑ.Λ. – 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία – 1 Σχ. Νοσ.(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. – 15 Σχολ. Νοσηλ.(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-2-1-25-2-30-15-25.html

Ανάκληση πρόσληψης 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-25.html

Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-30.html

Πρόσληψη 5 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/5-25-1.html

Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) και Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-25.html

Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25_16.html

Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 12 Ε.Ε.Π. & 4 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. & 4 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/3_29.html

Ανάκληση πρόσληψης 3 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/3-1.html

Πρόσληψη 5 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 8 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/5-1-8-25.html

Ανάκληση πρόσληψης Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/25-23.html

Ανακοίνωση προσλήψεων  Ε.Ε.Π.- http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_611.html

Ανάκληση πρόσληψης 4(2+1+1) Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/4211-23.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-23.html

Πρόσληψη 4 Ε.Ε.Π. και 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/4-2-2-30.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23-23-4.html

Ανάκληση πρόλσηψης Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/10-25-1-25-30.html

Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2-23-1-30.html

Πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23_13.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23_19.html

Πρόσληψη 2 Ε.Ε.Π.(ΠΕ23 και ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2-23-25-2-23.html

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσληψη 16(10 + 6)Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 13(3 + 10) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 13 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 16 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(8) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) & 23 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1610-6-25-133-10-13-16-8-8-23.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο & 2 Ψυχόλόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-2-23.html

Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 1 Ε.Ε.Π. & 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-2-1-1-2-1.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1_11.html

Πρόσληψη 15 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/15-25.html

Απόλυση λόγω παραίτησης 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-25_26.html

Πρόσληψη 4 Ε.Ε.Π. & 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Λογοθεραπευτών(ΠΕ21) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/4-1-2-21-1-25.html

Πρόσληψη 2(1 + 1)Σχολ. Νοσηλευτριών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/21-1-25.html

Πρόσληψη 4 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/4-25-1.html

Πρόσληψη 7 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/7-23_22.html

Πρόσληψη 2 Ε.Ε.Π.(1 ΠΕ29 + 1 ΠΕ30) και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Απόλυση Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2-1-29-1-30-1.html

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσληψη 30 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/30.html

Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(11) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) και 9(5+4) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία για το 2018-19 –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/11-8-954-25-2018-19.html

Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 16 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/19-16-2018-19.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/23-4-53-1-1.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π σε Γενικό Σχολείο και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 5 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1-5.html

Πρόσληψη 8 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: Πρόσληψη 7 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/8-23-7-23.html

Ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-23_18.html

Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/6-25-2-23.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και Απόλυση λόγω παραίτησης Ε.Β.Π. σε Γενκό Σχολείο  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1_22.html

Πρόσληψη 6 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/6-25.html

Ανακλήσεις Πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_992.html

Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) στα ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-23.html

Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 3 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-2-23-3.html

Πρόσληψη 1 ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-1-25-1-30.html

Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-1-25.html

Πρόσληψη 3(1+2) Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/312-25.html

Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-25.html

Πρόσληψη 4 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/4-23_16.html

Απόλυση λόγω παραίτησης και πρόσληψη Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και ανακληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολήμερο Δημοτικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/25-23_24.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-23_25.html

Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-30-1.html

Πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23_1.html

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσληψη 33 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 21 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 10 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 12 (9+3) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 45 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(27) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(18) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/33-21-10-12-93-25-45-27-18.html

Ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών 2(1 + 1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 6 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-25-1-2-6-2-1-1.html

Πρόσληψη 21 Ψυχολόγων σε ΕΠΑ.Λ. και 6 Ε.Ε.Π & 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2(1+1) Σχολ. Νοσηλευτών και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/21-6-1-211-2-2-1-1.html

Ανάκληση πρόσληψης ΠΕ25 σε Γενικό Σχολείο και 2 ΠΕ21 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 4 ΠΕ23 σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25-25-2-21-4-23.html

Πρόσληψη 2 Λογοθεραπευτών(ΠΕ21) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Ε.Β.Π. και 8(1+7) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 10 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-21-2-817-25-10-23.html

Ανακλήσεις Πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_992.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/blog-post_64.html

Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/23_28.html

Πρόσληψη 1 Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-21.html

Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και Απόλυση λόγω παραίτησης Φυσικοθεραπευτή(ΠΕ28) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-28.html

Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-30_26.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1_26.html

Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-30_27.html

Πρόσληψη 5 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 5 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 4 Ε.Β.Π. και 6 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/5-23-5-4-6-3-30-2-1.html

Ανακλήσεις αποφάσεων πρόσληψης Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_341.html

Πρόσληψη 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/2-30.html

Παραίτηση αναπληρώτριας Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/30_31.html

Πρόσληψη Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/4-2-2-30.html

Πρόσληψη 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και απόλυση λόγω παραίτησης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2-23_20.html

Ανάκληση πρόσληψης Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/blog-post_243.html

Δείτε επίσης: Η κατανομή των προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις 13 Π.Δ.Ε. για το 2018-19

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσληψη 25 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 35 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/25-35-2018-19.html

Πρόσληψη 3 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-2.html

Πρόσληψη 15(9 + 6)αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 6 σε Σ.ΜΕ.Α.Ε. & 7 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 6 σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/9-25-6.html

Πρόσληψη αναπληρώτριας Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/25_9.html

Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 2 Επαγγελματικών Συμβούλων(ΠΕ22) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-25-2-25-2-22.html

Πρόσληψη 2(1 + 1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσηλευτή σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-25-1.html

Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(11) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) και 28 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/19-11-8-28-1.html

Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_579.html

Πρόσληψη 15 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 6 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/15-3-2-1-6-30.html

Πρόσληψη 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 3 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-3-6-23.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 4 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(2) και 1 Σχολικός Νοσηλευτής(ΠΕ25) και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-4-4-2-2-1-25-2.html

Πρόσληψη 9 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.(6) , Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(3) & 3 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 1 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/9-30-6-3-3-30-1-30.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Εργοθεραπεύτριας(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1-29-1-30.html

Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 – Ψυχολόγων, ΠΕ28 – Φυσικοθεραπευτών και ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/21-23-28-30.html

Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html

Πρόσληψη 1 Εργοθεραπεύτριας(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-29-1.html

Πρόσληψη 13 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/13-23.html

Πρόσληψη 9 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/9-25-3-23.html

Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-25.html

Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3-25_22.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html

Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 6 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/3-25-6.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/25_29.html

Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Κ.Ε.Σ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/3-25-2-1-30.html

Πρόσληψη 4(1+3) Σχολ. Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και 5 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/413-1-30-5.html

Πρόσληψη 1 Φυσικοθεραπεύτριας(ΠΕ28) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-28.html

Πρόσληψη 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/3-2.html

Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-30_8.html

Πρόσληψη Ε.Β.Π. και ανακοινοποίηση παλαιάς απόφασης πρόσληψης –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_239.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-23-1-25.html

Πρόσληψη 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/6-23-3-23.html

Ανάκληση πρόσληψης για λόγους νομιμότητας Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_921.html

Πρόσληψη 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/6-23.html

Πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/23_30.html

Πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. – Ε.Β.Π. σε Γενικό σχολείο και Απόλυση λόγω παραίτησης Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23-30.html

Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2-23.html

Πρόσληψη 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2-1-25.html

Πρόσληψη Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/03/25.html

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη 43 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 29 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 27 (20+7) Ε.Β.Π. και 8(4+4) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 50 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(26) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(24) & 4 Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) σε Ε.Κ.Ο./Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/43-29-27-207-844-25-50-26-24.html

Ανακλήσεις πρόσληψης και προσλήψεις 2(1 + 1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 3 Ε.Ε.Π.(1 Ψυχολόγου-ΠΕ23 & 2 Σχολ. Νοσηλευτών-ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-1-23-3-1-23-2-25.html

Απόλυση λόγω παραίτησης Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/30_23.html

Πρόσληψη 12 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 8 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ28) & 4 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης & πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/12-23-8-28-4-23.html

Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/21.html

Πρόσληψη 6 Ε.Ε.Π. & 3 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 5 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(4) + Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και Ανακληση πρόσληψης 1 Π.Ε.(30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 7 Ε.Β.Π. & 9 Σχολ. Νοηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Παραίτηση και Ανάκληση Πρόλσηψης 3 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και Ανάκληση – Παραίτηση 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/6-3-5-4-1-1-30-7-9-25-3-25-2-23-2-23.html

Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και Τροποποίηση τοποθέτησης 1 Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-30-1-21.html

Πρόσληψη 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης και Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/2-25.html

Παραίτηση Σχολ. Νοσηλέυτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/25.html

Πρόσληψη 7 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/7-23-1-30.html

Πρόσληψη Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/blog-post_51.html

Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας ΠΕ21 Λογοθεραπευτών –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/21.html

Πρόσληψη Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) και πρόλσηψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/21-2-23-2-23.html

Πρόσληψη Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/blog-post_592.html

Απόφαση απόλυσης Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/25_28.html

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_485.html

Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2018-19_97.html

Πρόσληψη 69(44 + 25) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/7044-26-25.html

Πρόσληψη 38 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/38.html

Ανακλήσεις προσλήψεων 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1.html

Πρόσληψη 125 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/125-2018-19.html

Πρόσληψη 48 Ε.Ε.Π.(23 Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και 25 Κ.Λ.-ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 6 Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/48-23-23-25-30-6-30.html

Ανακλήσεις πρόσληψης και παραίτηση αναπληρωτών/τριών Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_85.html

Πρόσληψη 36 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑΛ –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/36-23.html

Πρόσληψη 10 Ε.Ε.Π. & 6 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 8(1+ 7) Ε.Β.Π. & 12 Σχολ. Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) και 10 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(4) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(6) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-6-81-7-12-1-30-10-4-6.html

Πρόσληψη 54 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Διαθέσεις Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/54-25-25.html

Προσλήψεις 23 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/23-25_19.html

Διάθεση 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html

Ανακοινοποιήσεις και ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_140.html

Πρόσληψη 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 12 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/6-23-12-25.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-211.html

Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 3 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/23-3-25.html

Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23), 1 Κ.Λ.(ΠΕ30), 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) και Παραίτηση 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-23-1-301-25-1-30-6-25-1-23.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και Παραίτηση Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και Ανάκληση πρόσληψης 3(1+2) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & Ανακοινοποίηση προσλήψεων –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-312-25.html

Απόλυση Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο λόγω μετακίνησης μαθητή, προκειμένου να προσληφθεί σε άλλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/blog-post_194.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-1-25-1-30.html

Πρόσληψη 5 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 18 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 16 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 30 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/5-18-1-23-16-30-25.html

Ανάκληση πρόσληψης 4 Σχολ. Νοσηλευτών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 2 Ε.Β.Π. & 10 Σχολ. Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/4-1-23-2-10.html

Πρόσληψη 1 Εργοθεραπευτή(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-29-2.html

Πρόσληψη 10 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 3 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Κ.Ε.Σ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/10-25-3-2-23.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολ.Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε κι 6 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-25-6-25.html

Λήξη σύμβασης και παραιτήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_76.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο  –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1_10.html

Πρόσληψη 12 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και ενός(1) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/12-25-1.html

Πρόσληψη 43(42+1) Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Παραίτηση Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/43421-23.html

Παραίτηση Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/25_17.html

Παραίτηση 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-23-1-30-3.html

Ανάκληση πρόσληψης λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας 21 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/21-23.html

Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσ.(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 9 Σχολ. Νοσ.(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-25-9-25-1-23.html

Πρόσληψη 14 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και Παραίτηση Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ. και διάθεση 2 Ε.Ε.Π. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/14-23-2.html

Ανάκληση πρόσληψης 4 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/23-23-4.html

Πρόσληψη 10 Σχολ. Νοσηλ.(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Σχολ. Νοσηλ.(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/10-25-1-25-30.html

Πρόσληψη 4 (3+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 23 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑΛ και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/4-31-2-23-23-1-23-1-30-4.html

Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/6-25.html

Ανακλήσεις πρόσληψης Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.(1) και Γενικά Σχολεία(2) – Ψυχολόγων σε ΕΠΑ.Λ.(1) και Ολοήμερα Δ.Σ.(9)-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/1-2-1-9.html

Πρόσληψη 7 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 9 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/7-25-9-23-1-23.html

Πρόσληψη Λογοθεραπευτή(ΠΕ21) και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/03/21-2.html

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη 30 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 20 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 15 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 26 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(16) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(10) & 10 Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/30-20-15-26-16-10-10-25.html

Πρόσληψη 9 αναπληρωτών Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/9-23.html

Πρόσληψη 10 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία – Β Φάση-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-25.html

Πρόσληψη 17 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/17.html

Απόλυση λόγω παραίτησης και πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/23_17.html

Πρόσληψη 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 6 Ε.Β.Π. και 4 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/2-4-6-4-25.html

Απόλυση λόγω αποχώρησης 1 ΠΕ25 σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-1-25-1-30.html

Πρόσληψη 3 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/3-2.html

Παραίτηση και πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1-1-1-25.html

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 38 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/31-38.html

Πρόσληψη 6 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & 10 σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 18 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/6-10-18.html

Πρόσληψη 8 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 10 σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 16 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/8-10-16-3-30.html

Πρόσληψη 11 αναπληρωτών Σχ. Νοσηλευτών-ΠΕ25 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 24(13 + 11) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/11-25-2413-11.html

Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-23-1-23.html

Παραίτηση αναπληρώτριας Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/30.html

Πρόσληψη 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html

Πρόσληψη 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ. – Ε.Κ.Ο. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-30-1-30-3-30.html

Πρόσληψη 9 Ψυχολόγων(ΠΕ25) σε ΕΠΑ.Λ. και 1 Ε.Ε.Π. & 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2(1+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/9-25-1-2-211.html

Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3-23.html

Τροπ/ση πρόσληψης Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html

Πρόσληψη 5 αναπληρωτών Ε.Β.Π σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/5-1.html

Πρόσληψη 10 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-25-1-25.html

Πρόσληψη 8 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/8-25-2.html

Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-30_16.html

Πρόσληψη 1 Λογοθεραπεύτριας(ΠΕ21) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 7 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 4 Ε.Ε.Π. & 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-21-7-25-2-4-2.html

Ανάκληση πρόσληψης Ε.Ε.Π., ΠΕ21 Λογοθεραπευτών, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/21-26.html

Πρόσληψη 4 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/4.html

Πρόσληψη 1 Λ/Θ(ΠΕ21) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-21.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 6 σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-6.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-23.html

Πρόσληψη 1 Εργοθεραπευτή(ΠΕ29) σε Κ.Ε.Σ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/1-29.html

Πρόσληψη 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/2_20.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/1_16.html

Πρόσληψη Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/25.html

Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/1-25.html

Πρόσληψη Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π.(ΠΕ21 ΚΑΙ ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/21-29.html

Πρόσληψη Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/30.html

Πρόσληψη 10(2+8) Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Δ.Σ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/1028-23.html

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη 15 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ(7) – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) & 25 Ε.Ε.Π. και 18 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 8 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 5(1 + 4) Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/15-7-8-25-18-8-51-4-25.html

Πρόσληψη 5 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/5-23.html

Πρόσληψη 3 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3-25.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου σε ΕΠΑ.Λ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html

Παραίτηση 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-25-1-30.html

Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & 1 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ., 4 Ε.Ε.Π. & 4 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 1 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/3-1-4-4-2-25-1.html

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ 23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1-23.html

Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/1_30.html

Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/2-23-1-25.html

Πρόσληψη 2 Σχολικών Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/2_17.html

Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/6-23-3-23.html

Πρόσληψη Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 2 Ε.Β.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/02/2_15.html

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση