Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων: Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2021.

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Γνωστικό αντικείμενο

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του ακόλουθου γνωστικού αντικειμένου στο Τμήμα Ιστορίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

«Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδακτική της Ιστορίας».

Το αντικείμενο απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου που θα επιλεγεί (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό), θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά του και τις εν γένει ανάγκες του.

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40) ωρών, εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας (history@ionio.gr και prentouli@ionio.gr) του Ιονίου Πανεπιστημίου – τηλ. 2661087331 και 87313.

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, στις οποίες θα αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά (όλα σε ηλεκτρονική μορφή):

1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών.

3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν).

5. Για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου βάσει της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. γ’ της παρ. 4 του αρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως ισχύει.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00 έως 13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας (Ι. Θεοτόκη 72 – Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα – τηλ. 2661087331 και 87313).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Πρόσληψη τριών ακαδημαϊκών Υποτρόφων – Ιατρών από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
Προκήρυξη θέσεων Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων: Αιτήσεις από 03.02 έως 17.02.2021 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση