Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σε τρία Τμήματα: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής.

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σε τρία Τμήματα
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά την υπ’ αριθ. 16/30.06.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Προκήρυξης /Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού της κατηγορίας των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business)

Δικαιολογητικά

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156, ΤΚ: 54636, Ημιόροφος, Γραφείο 10, Θεσσαλονίκη) από 05-07-2021 μέχρι και 14-07-2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. [πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου/ας.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα πρωτότυπα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή, εφόσον υπάρχει, και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156, ΤΚ: 54636, Θεσσαλονίκη) στα τηλ. 2310 891 – 283, 213 & 214, κατά τις ώρες 10:00 – 17.00.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω θέσεις.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθ. 13/30-6-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη τριών (3) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Οικονομικά της Ενέργειας
 • Οικονομετρία Ι
 • Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.

Δικαιολογητικά

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Εγνατία 156 54636, Θεσσαλονίκη) από 05-07-2021 μέχρι και 14-07-2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (τηλέφωνο 2310 891 -210, 211) κατά τις ώρες 08:30 π.μ. – 14.30 μ.μ.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω θέσεις.

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθμ. 12/23-06-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

Γνωστικά Αντικείμενα

 • «Ρουμανική Γλώσσα»
 • «Σερβική Γλώσσα»
 • «Τουρκική Γλώσσα»
 • «Αλβανική Γλώσσα»
 • «Αραβική Γλώσσα»
 • «Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης»

Δικαιολογητικά

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 54636 Θεσσαλονίκη) από 02-07-2021 μέχρι και 12-07-2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 54636 Θεσσαλονίκη) στα τηλέφωνα 2310 891376 και 2310 891645, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση bsosecr@uom.edu.gr .

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω θέσεις.

Δείτε επίσης
Επτά θέσεις μελών ΔΕΠ σε επτά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Σπύρος Μπουρίκος

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση