Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στην Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στην Πολυτεχνική Σχολή: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 02-04-2021.

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στην Πολυτεχνική Σχολή

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.135/10-03-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του .4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα,

Γνωστικά αντικείμενα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Πολυτεχνική Σχολή

1. Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

2. Καλή Λειτουργία των Συστημάτων και Δικτύων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

3. Έλεγχος Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Δικτύων Εφαρμογών.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (το τμήμα επιλέγει τις προϋποθέσεις).

Το εν λόγω ερευνητικό έργο αναφέρεται σε απασχόληση 40 ωρών ανά εβδομάδα για κάθε άτομο και θα εκπονείται αποκλειστικά σε χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι.

Προθεσμία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Λυγερής και Βερμίου Κοζάνη Τ.Κ. 50100 τηλ.2461056500, 2461056502, 2461056504, έως τις 02-04-2021, δηλώνοντας παράλληλα τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ) και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των δημοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).

7. Βεβαιώσεις υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο.

8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

9. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ.

Τα δικαιολογητικά 5 έως 9 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους στην Γραμματεία του Τμήματος η οποία έχει την υποχρέωση να ελέγξει την γνησιότητα τους (ν.4250/2014) πριν την σύναψη της σύμβασης.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Χορήγηση δύο ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες: Από το ΕΜΠ 
Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων με 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Θέσεις άμισθων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση