Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση: Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

Η Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) με έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕΔ διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από 3-1-2022 έως 31-12-2022.

Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

(1) Να είναι Έλληνες πολίτες.

(2) Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

(4) Να μην διώκονται ή να μην έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

(5) Οι άρρενες υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία πρόσληψής τους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.

(6) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

(7) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, για την οποία προσλαμβάνονται.

(8) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ.

(9) Να κατέχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ), σε περίπτωση που δεν ανήκουν στην κατηγορία των καθηγητών ΑΕΙ, μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, κύριου διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ (Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) και του ΙΠΕ (Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως).

(10) Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (Περί πολυθεσίας).

Μαθήματα και θέσεις προς κάλυψη
  • Δίκαιο της Θάλασσας: Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο – 1 Θέση
  • Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών/Νομοθεσία – Νομολογία -Πράξη – 1 Θέση
  • Εφαρμογές του Ανθρωπιστικού Δικαίου στις σύγχρονες Συγκρούσεις – 1 Θέση
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (σε διαφάνειες εντός πλαστικού ντοσιέ με έλασμα) στη Σχολή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά:

(α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, όπως συνημμένο υπόδειγμα, μαζί με μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

(β) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, σημερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, ασφαλιστικός φορέας, αριθμός μητρώου ασφάλισης, ΑΜΚΑ). Τα υποβαλλόμενα προσωπικά στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και χρήζουν επεξεργασίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

(γ) Πτυχία και διπλώματα, αρμοδίως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα κατά περίπτωση, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων.

(δ) Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (-της) αιτούντος (-σας).

(ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια. Το ως άνω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπαγγέλτως, εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης και δεν το συνυποβάλλει με την αίτησή του.

(στ) Αποδεικτικό του φορέα πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) για την απόδειξη ότι είναι εκπαιδευτής ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

(ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται με την παρούσα προκήρυξη.

(η) Δικαιολογητικά για την απόδειξη προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη ΣΝΣΕΔ ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων/2ο Τμήμα (Εκπαίδευσης), Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Πέτρου Ράλλη 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής, μέχρι 30 Ιουνίου 2021 το αργότερο.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περαιτέρω πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων στη ΜΕΤΑδραση: Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση