Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη διδάσκοντα για το μάθημα Γερμανικής Γλώσσας στο Τμήμα ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη διδάσκοντα για το μάθημα Γερμανικής Γλώσσας: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 30-12-2021 μέχρι και 10-1-2022.

Πρόσληψη διδάσκοντα για το μάθημα Γερμανικής Γλώσσας

Η Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθμ. 4/9-12-2021 συνεδρίασή της έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α΄49), του άρθρου 80 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83), την Υ.Α. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 και την αριθμ. 5/25-11- 2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντος βάσει του Π.Δ. 407/80, με δυνατότητα ανανέωσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος για το μάθημα:

  • Γερμανική Γλώσσα IV
Δικαιολογητικά

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση, καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (iessecr@uom.edu.gr) από 30-12-2021 μέχρι και 10-1-2022 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Αίτηση υποψηφιότητας.

– Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

– Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.

– Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.

– Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310891452 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση iessecr@uom.edu.gr της Γραμματείας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ: Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου και διδάσκοντα
Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Τέσσερις θέσεις καθηγητών σε ισάριθμα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση