Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη διδάσκοντα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη διδάσκοντα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής: Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.

Πρόσληψη διδάσκοντα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 4η/16.12.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/ουσας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο.

Αντικείμενο

Διαχείριση Κρίσεων και Περιβαλλοντικά Ζητήματα.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.

5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Η συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένη (είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε «σκαναρισμένη» μετά την εκτύπωση και την υπογραφή της). Στον ταχυδρομικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση: «Δικαιολογητικά για θέση Διδάσκοντα/ουσας του Π.Δ. 407/1980».

Επίσης, τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 & 5 της παραγράφου σχετικά «Δικαιολογητικά», να αποσταλούν μέσα σε φάκελο μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), προς την διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος.

Τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά

Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους/τις υποψηφίους/ες (μετά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας και των λοιπών δικαιολογητικών, όπως καταγράφεται ανωτέρω), γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί νέα αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως «Συμπληρωματική Αίτηση». Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στον ταχυδρομικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση: «Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για Θέση Διδάσκοντα/ουσας του Π.Δ. 407/1980».

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι/ες, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στην παράγραφο της πλήρους προκήρυξης «Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Υποψηφιότητας», μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οδός Λ. Δημοκρατίας 1, Κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο γρ. 20, Τ. Κ. 85100, Ρόδος, email: TEPAES_Gramm@aegean.gr .

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Θέσεις διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση