Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη διδασκόντων: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις θέσεις διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού θα αποστέλλονται από τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

Πρόσληψη διδασκόντων

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η), την από 28-08-2019 Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Π. Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, την από 28-08-2019 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και την από 2-10-2019 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει:

Την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Σπάρτη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

 • Ορθοπαιδική
 • Κλινική Κινησιολογία ΙΙ

Μπορείτε να βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η ), την Απόφαση της υπ’ αριθ. 5ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας και την από 31-10-2019 απόφαση της 5 ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει:

Την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

 • Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στην Μικροοικονομική Θεωρία
 • Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στην Μακροοικονομική Θεωρία

Μπορείτε να βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση.

Πρόσληψη διδασκόντων

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η ), την υπ’ αριθ. 981/21-08-2019 Πράξη του Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, την υπ’ αριθ. 1/02-09-2019 απόφαση της 86ης Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και την υπ’ αριθ. 1/16-10-2019 απόφαση της 57ης Τακτικής Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει:

Την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Σπάρτη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητισμών Οργανισμών

Μπορείτε να βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση.

Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η ), την υπ’ αριθ. 2/28-08-2019 Απόφαση της Συνεδρίασης της 52ης Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών και την υπ’ αριθ. 5/23-09-2019 απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει:

Την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στο Ναύπλιο, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου:

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βίντεο Προβολών στον Σκηνικό Χώρο

Μπορείτε να βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση.

Πρόσληψη διδασκόντων

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η ), την υπ’ αριθ. 2/28-08-2019 Απόφαση της Συνεδρίασης της 52ης Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών και την υπ’ αριθ. 1/26- 09-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει:

Την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στο Ναύπλιο, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

 • Φωνητική Αγωγή
 • Θεατρικός Φωτισμός
 • Θεατρολογία – Νεοελληνικό Θέατρο
 • Ενδυματολογία

Μπορείτε να βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση.

Τμήμα Γεωπονίας

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η ), την υπ’ αριθ. 2/28-08-2019 Απόφαση της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων και την από 20-09-2019 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει:

Την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου:

 • Γεωργική Εντομολογία

Μπορείτε να βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση.

Πρόσληψη διδασκόντων

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η ), την υπ’ αριθ. 2/28-08-2019 Απόφαση της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων και την υπ’ αριθ. 5/19-09-2019 απόφαση της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει:

Την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

 • Βιοχημεία
 • Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση
 • Πληροφορική

Μπορείτε να βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση.

Πρόσληψη διδασκόντων

Δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Τυποποιημένη αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).

3 )Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).

4 )Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

5) Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.11/109908/Ζ2-05.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 09/12/2019 έως και τις 16/12/2019 στη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής

__________________

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών 
Προκήρυξη εκπαιδευτικών: Προσλήψεις για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού
Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων: Αιτήσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
25 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ: «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

1 Σχόλιο

Γράψτε μία απάντηση