Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη εκπαιδευτικών ΙΕΚ Τουρισμού: Προκήρυξη ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη εκπαιδευτικών ΙΕΚ Τουρισμού: Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

Πρόσληψη εκπαιδευτικών ΙΕΚ Τουρισμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 30 – 22.08.2019 η Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

Εκπαιδευτικές Ειδικότητες

Η Προκήρυξη αφορά σε Εκπαιδευτικούς

  • Καθηγητές Γερμανικών, Αγγλικών, Γαλλικών
  • Οικονομικών
  • Λογιστικής
  • Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  • Τεχνολόγων Τροφίμων
  • Διαιτολογίας – Διαιτητικής,
  • Μαγειρικής Τέχνης
  • Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Πως θα γίνει η Αξιολόγηση και μοριοδότηση

Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η μοριοδότησή τους και η κατάρτιση πινάκων ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα ανά Ι.Ε.Κ. κατά αξιολογική σειρά και η επιλογή όσων προσλαμβάνονται θα πραγματοποιηθεί από τριμελείς Επιτροπές, τα μέλη των οποίων θα ορισθούν με απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού

«Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση»

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση αίτησης

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier).

Και με ταχυμεταφορά

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr, καθώς και στις παρακάτω διευθύνσεις, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Θα χορηγείται επίσης από τα κατά τόπους ΙΕΚ.

Προθεσμία Αιτήσεων

Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Αμοιβές

Οι προσλαμβανόμενοι που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των Ι.Ε.Κ. θα αμείβονται, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/ Α’/30-7-2014), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/106902/0022/10.12.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3276/Β’/23-12-2013).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος ή το διδακτορικό θα λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο μισθολογικής ένταξης για όσους προσληφθούν σε θέσεις των ΙΕΚ, μόνον εφόσον συνδέονται άμεσα με την ειδικότητα για την οποία προσλήφθηκαν, και έπειτα από σχετική κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης

Θέσεις Γυμναστών: 1.145 για Προγράμματα Αθλησης για Ολους των Δήμων

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ: Πρόσκληση Επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση