“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη προσωπικού για τη φύλαξη των κτηρίων του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη προσωπικού για τη φύλαξη των κτηρίων του Υπουργείου Παιδείας | Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 στις εφημερίδες Πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Πρόσληψη προσωπικού για τη φύλαξη των κτηρίων του Υπουργείου Παιδείας – Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τη φύλαξη των κτηρίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξηςτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στο νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής,ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα,αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και θα ακολουθήσει για το λόγο αυτό νεώτερη ανακοίνωση.

Σημείωση:

Οι προσληφθέντες/είσες δύναται να απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες (πρωινή ή απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια) στα ανωτέρω κτήρια και χώρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, ήτοι την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε:

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2019: Αιτήσεις για Συνοδούς, Νοσηλευτές, Βοηθ. Προσωπικό, Συντονιστές, Ιατρούς, Ναυαγ/στες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξητης εμπειρίας καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουνόλα τα απαιτούμεναδικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ ́αριθμ.ΔΙΔΚ/οικ.42766/16-11-2018(ΦΕΚ 5357/ τ.Β/29-11-2018)Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασηςμετάτην κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων.

Τυχόν αναμόρφωσητων πινάκων μετά τον έλεγχοτου ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται άμεσααπό το φορέα, ενώ απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες.

Δείτε επίσης:

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: Πρόσληψη αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανταιμε άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειαςτης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτηρίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ σε μορφή pdf 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε μορφή pdf 

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων για την  ΑΡ. ΣΟΧ1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΠΕΘ

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των δημοσιεύσεων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στις 5/6/2019 στην εφημερίδα ‘ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ’ και στις 6/6/2019 στην εφημερίδα ‘Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’, σας ενημερώνουμε πως

η περίοδος υποβολής των αιτήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ξεκινάει από αύριο,

ημέρα Παρασκευή 7/6/2019 και λήγει τη Δευτέρα 17/6/2019 με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας».
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση