Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Κοιν. Λειτουργοί-Νοσηλευτές-Φυσικ/τες-Θεραπευτές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Κοιν. Λειτουργοί-Νοσηλευτές-Φυσικ/τες-Θεραπευτές. Kαθορισμός διαδικασίας πρόσληψης | ΦΕΚ.

Πρόσληψη προσωπικού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Συγκεκριμένα

Με το ΦΕΚ καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών:

 • Των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους.
 • Του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης.
 • Του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας.
 • Του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
 • Του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).
 • Του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.).

Οι ειδικότητες

 • ΠΕ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
 • ΜΑΙΩΝ/ΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής
  Γλώσσας
 • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Διαδικασία πρόσληψης

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι φορείς που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:

α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα.

β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.

δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.

ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.

στ) Η διαδικασία επιλογής.

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.

η) Σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων, όπου απαιτείται.

θ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

2. Σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου σε αυτό.

Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση του σχεδίου από το ΑΣΕΠ.

3. Μετά την έγκριση της προκήρυξης, αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ.

Περίληψη της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B 3706 – 04.10.2019  

_______________________

Δείτε επίσης

Προκήρυξη ΑΣΤΕ: Eκπαιδευτικοί – Επιστημονικοί συνεργάτες Πληροφορικής – Ξένων Γλωσσών – Ψυχολογίας κ.α

Θέσεις Εργασίας ΚΕΘΕΑ: Εκπαιδευτικοί-Ψυχολόγοι-Κοιν.Λειτουργοί-Θεραπευτές κ.α.

Πίνακες ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ | Που βρισκόμαστε

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ – ΕΒΠ: Εως 06/10/2019

Διορισμοί Ειδικής: Ισότιμη κατανομή τώρα – Ερώτηση στη Βουλή 43 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση