Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις από το ΚΕΘΕΑ Κοιν. Λειτουργού-Ψυχιάτρων-Παιδοψυχιάτρου-Βοηθού Νοσηλευτή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις από το ΚΕΘΕΑ Κοιν. Λειτουργού-Ψυχιάτρων-Παιδοψυχιάτρου-Βοηθού Νοσηλευτή – Αιτήσεις έως και τις 24 Νοεμβρίου 2023.

Προσλήψεις από το ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες

θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, 

ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δέκα (10) άτομα για τις ειδικότητες: α) ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης), β) ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης), γ) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και δ) ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων μονάδων του ΚΕΘΕΑ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων θα είναι έως ένα (1) έτος και θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης του ΚΕΘΕΑ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία – ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων που ακολουθεί:

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνο

λικός

Αρι

θμός θέσε

ων

 

Κωδι

κός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

(μερικής απασχόλησης)

 

Θεσσαλονίκη

 

1

 

ΨΥΧΤ-ΙΘΑ

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνο

λικός

Αρι

θμός θέσε

ων

 

Κωδι

κός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
 

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 

Κάλυμνος

 

1

 

ΚΛ-ΑΡ

 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Ηράκλειο

 

1

 

ΝΟΣ-ΑΡ

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνολικός

Αριθμός θέσεων

 

Κωδι

κός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

(μερικής απασχόλησης)

 

Πάτρα

 

1

 

ΨΥΧΤ-ΚΥΤ

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνο

λικός

Αρι

θμός θέσε

ων

 

Κωδι

κός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

(μερικής απασχόλησης)

 

Αθήνα

 

2

 

ΨΥΧΤ-ΕΞΕ

ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

(μερικής απασχόλησης)

 

Αθήνα

 

1

 

ΠΔΨΥΧΤ-ΕΞΕ

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνο

λικός

Αριθμός θέσεων

 

Κωδι

κός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

(μερικής απασχόλησης)

 

Άρτα

 

1

 

ΨΥΧΤ-ΗΠ

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνο

λικός

Αριθμός θέσεων

 

Κωδι

κός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

(μερικής απασχόλησης)

 

Λάρισα

 

1

 

ΨΥΧΤ-ΕΞΟ

 

Κατηγορία – Ειδικότητα

 

Έδρα Θέσης

Συνο

λικός

Αριθμός θέσεων

 

Κωδι

κός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

(μερικής απασχόλησης)

 

Αθήνα

 

1

 

ΨΥΧΤ-ΑΛΦ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : proslipsis@kethea.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και συγκεκριμένα από τις 9 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής του στο ΚΕΘΕΑ, δηλαδή από τις 9 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

 Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr).

Η περίληψή της, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

Δείτε επίσης

Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: “Ειδικές επιστήμες”-Aπό Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3.12.2023 στην Πάτρα 

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΚΕΑΤ: Εκπαίδευση και μαθητές με Αναπηρία όρασης στο σύγχρονο ελληνικό εκπ/κό πλαίσιο 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση