Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη 31 Παιδαγωγών (& ΕΑΕ)-Νηπιαγωγών (& ΕΑΕ)-Γυμναστών-Βοηθ. Νοσηλευτών, από το Δήμο Χαϊδαρίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη 31 Παιδαγωγών-Παιδαγωγών ΕΑΕ-Νηπιαγωγών-Νηπιαγωγών ΕΑΕ-Γυμναστών-Βοηθών Νοσηλευτών, από το Δήμο Χαϊδαρίου για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών – Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την 12 Ιουνίου 2023.

Πρόσληψη 31 Παιδαγωγών-Παιδαγωγών ΕΑΕ-Νηπιαγωγών-Νηπιαγωγών ΕΑΕ-Γυμναστών-Βοηθών Νοσηλευτών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου σύμφωνα με την με αριθ. 20/2023 (ΑΔΑ: 9Ν0ΤΟΡΦΟ-ΤΚΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα ενός (31) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών με τις παρακάτω κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ως εξής:

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός
1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 15
2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 6
4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
5 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) 1
6 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) 1
7 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ: 213 2047361 213 2047360) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η Σταύρου Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω gov.gr, μέσα σε προθεσμία δέκα (11) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της.

Η Ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 01.06.2023 στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης http://www.kedx.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την 12η.06.2023.

Σημείωση

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Δείτε επίσης

Θέσεις εκπαιδευτικών-Κοινωνικών Λειτουργών-Νοσηλευτών-Προσωπικού εστίασης στον ΟΠΚΑΠ Αγ. Δημητρίου 

IdEF Κατάρτιση-ΚΔΒΜ: Πρόσκληση για διοικητικά στελέχη πλήρους απασχόλησης 

Πριν φύγετε

Μη ληφθείσα άδεια αναπληρωτή: Τι ισχύει με την αποζημίωση και πως υπολογίζεται-Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση