Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη συγγενών αποβιωσάντων λόγω ενδοοικογενειακής βίας ως προσωπικού καθαριότητας σχολείων και ΣΔΕ-ΔΙΕΚ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη συγγενών αποβιωσάντων λόγω ενδοοικογενειακής βίας ως προσωπικού καθαριότητας σχολείων και ΣΔΕ-ΔΙΕΚ – Τροποποίηση Απόφασης.

Πρόσληψη συγγενών αποβιωσάντων λόγω ενδοοικογενειακής βίας

Με την Απόφαση υπ. αριθ. 40936 της Υπουργού Εσωτερικών κας Ν. Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2813/17-5-2024 τροποποιείται η υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3352), και ειδικότερα προστίθενται παρ. 5 στο άρθρο 1, παρ. 10 στο άρθρο 2, περ. 8 στο Κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ και περ. 8 στον Συνοπτικό Κατάλογο Απαραίτητων Δικαιολογητικών του ως άνω Παραρτήματος, ως κατωτέρω, αναφορικά με τη διαδικασία και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη προσωπικού σε σχολικές μονάδες Δήμων σε περίπτωση θανάτου λόγω ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 5090/2024 (Α’ 30):

Πρόσληψη συγγενών αποβιωσάντων λόγω ενδοοικογενειακής βίας – Αναλυτικά τι προστίθενται:

1. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 1 («Αρμοδιότητα – Κατανομή θέσεων»), ως εξής:

Σε περίπτωση θανάτου λόγω ενδοοικογενειακής βίας και εφόσον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες των δήμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός συγγενούς αποβιώσαντος εκ της ως άνω αιτίας πρώτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος με αυτόν. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συγγενείς πρώτου βαθμού, η δυνατότητα πρόσληψης αφορά μόνο έναν (1) από αυτούς. Ο δικαιούχος προσλαμβάνεται ως υπεράριθμος για κάθε διδακτικό έτος στον δήμο του οποίου είναι κάτοικος, μη εφαρμοζομένων των κριτηρίων και της διαδικασίας μοριοδότησης της παρούσας απόφασης.

2. Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 2 («Διαδικασία πρόσληψης»), ως εξής:

Ο υποψήφιος της παρ. 5 του άρθρου 1 υποβάλλει αίτηση προς τον οικείο δήμο, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η ανακοίνωση που εκδίδεται για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των γενικών προσόντων πρόσληψης της παρούσας καθώς και τα δικαιολογητικά της αντίστοιχης κατηγορίας του Παραρτήματος II αυτής.

3. Προστίθεται περίπτωση 8 στο Κεφάλαιο ΙΙ («Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής») του Παραρτήματος ΙΙ, ως εξής:

Συγγενής αποβιώσαντος εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας με τον αποβιώσαντα. γ) Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών περί άσκησης ποινικής δίωξης για αξιόποινη πράξη των άρθρων 299 ή 311 ΠΚ τελεσθείσας στο πλαίσιο του ν. 3500/2006. δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. ε) Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών συγγενών πρώτου βαθμού περί παραίτησης από τη δυνατότητα πρόσληψης βάσει της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 5090/2024.»

4. Προστίθεται περίπτωση 8 στον Συνοπτικό Κατάλογο Απαραίτητων Δικαιολογητικών, ως εξής:

Σε περίπτωση θανάτου λόγω ενδοοικογενειακής βίας, απαιτούνται: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας με τον αποβιώσαντα, γ) Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών περί άσκησης ποινικής δίωξης για αξιόποινη πράξη των άρθρων 299 ή 311 ΠΚ τελεσθείσας στο πλαίσιο του ν. 3500/2006, δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και ε) Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών συγγενών πρώτου βαθμού περί παραίτησης από τη δυνατότητα πρόσληψης βάσει της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 5090/2024.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 55472/ 23-7-2021 υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 41797/23-06-2022 (Β’ 3327) όμοια απόφαση.

Δείτε επίσης

Το Ψηφιακό Σχολείο: Η ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη της σχολικής εκπ/σης για μαθητές, εκπ/κούς και γονείς 

Πρόσκληση απόσπασης στο ψηφιακό φροντιστήριο 88 εκπαιδευτικών: Αιτήσεις από 27.05 έως 10.06.2024 

Επιλογή Διευθυντών ΣΔΕ και Υποδιευθυντών: Αιτήσεις από 21.05 έως 31.05.2024 

Τελικοί Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολ. μονάδες του εξωτερικού σχολ. έτους 2024-25 

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Τάξη-Η Τάξη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Οι δύο δράσεις μέσα από το κανάλι YouTube του ΙΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση