Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσβασιμότητα-Καταγραφή σχολικών κτιρίων-αποκεντρωμένων δομών ΥΠΑΙΘ σε ψηφιακή πλατφόρμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσβασιμότητα-Καταγραφή σχολικών κτιρίων-αποκεντρωμένων δομών Υπουργείου Παιδείας σε ψηφιακή πλατφόρμα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία.

Εγγραφο υπ. αριθμ. 28755 /Δ3/15-3-2022 απέστειλε η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως στις σχολικές μονάδες, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ της χώρας, με σκοπό τη συμπλήρωση της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων υφιστάµενων κτηρίων και υποδοµών ως προς την προσβασιµότητά τους από άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα.

Η καταγραφή έχει να κάνει με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία και συγκεκριμένα στην πρόβλεψη δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση βελτιώσεων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον οριζόντια, ξεκινώντας από τα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.

Αναλυτικά το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
ΘΕΜΑ: “Συμπλήρωση της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων υφιστάµενων κτηρίων και υποδοµών ως προς την προσβασιµότητά τους από άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα”.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη συστηματική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Δημόσια Διοίκηση που διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020, υπό τον συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας, εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία (ΕΣΔ) , το οποίο παρουσιάσθηκε τον Δεκέμβριο 2020.

Στον στόχο 20 του εν λόγω Σχεδίου είχε προβλεφθεί η διενέργεια δράσεων για τη διασφάλιση της «Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον». Ειδικότερα, η πρώτη εξ αυτών των δράσεων αφορά στη «δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση βελτιώσεων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον οριζόντια, ξεκινώντας από τα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες».

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο

 Στον νόµο 4782/2021 (Α΄ 36) περιγράφονται τα διακριτά στάδια υλοποίησης της Δράσης 1 του Στόχου 20 του ΕΣΔ. Ειδικότερα, με το άρθρο 210 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (ν. 4067/2012, Α΄ 79) µε στόχο την επίτευξη προσβασιµότητας χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα. Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της εν λόγω Δράσης προβλέπεται η καταχώριση κτηρίων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες σε πλατφόρµα που ανέπτυξε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκειµένου να αξιολογηθεί η προσβασιµότητά τους. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας εξειδικεύθηκε µε την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3756). Η προθεσµία καταχώρισης των κτηρίων από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήµους της Χώρας έχει παραταθεί µε την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664 υπουργική απόφαση έως την 31η Μαρτίου 2022.

Β. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία καταγραφής στοιχείων υφιστάµενων κτηρίων και υποδοµών για την προσβασιµότητά τους σε άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα.

 Από τις 21 Σεπτεµβρίου 2021 έχει ξεκινήσει η καταγραφή στοιχείων υφισταµένων κτηρίων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα, ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο σχεδιάσθηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το ΤΕΕ.

Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήµατος «Καταγραφή στοιχείων προσβασιµότητας κτηρίων δηµοσίου ενδιαφέροντος» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήµατος θα είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιµοποιούν όλοι οι εµπλεκόµενοι στις διαδικασίες της καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας κτηρίων.

Η δοµή, το περιεχόµενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης καθορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Υπουργική Απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).

Γ. Τι δηλώνεται στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα

 Στο στάδιο της καταχώρισης στοιχείων στην πλατφόρµα, τα πεδία απευθύνονται στα Σηµεία Αναφοράς και σε υπηρεσίες/στελέχη των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήµων και εποπτευόµενων φορέων που δύνανται να τους συνδράµουν στο έργο αυτό. Η συμπλήρωση των πεδίων δεν απαιτεί καταρχήν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

Τα στοιχεία προς συμπλήρωση επιμερίζονται σε τέσσερις (4) ενότητες, ως εξής:

α) Στοιχεία υπηρεσίας:

αα. Φορέας (Υπουργεία, Ανεξάρτητες αρχές, Περιφέρειες, Δήµοι). ββ. Στεγαζόµενη υπηρεσία.

γγ. ΑΦΜ υπηρεσίας, εφόσον διαθέτει. Εναλλακτικά, καταχωρίζεται το ΑΦΜ του φορέα.

δδ. Χρήση κτηρίου. Επιλέγεται χρήση µε βάση τον κτηριολογικό κανονισµό. Σε περίπτωση που στεγάζονται διαφορετικές χρήσεις, επιλέγεται η επικρατούσα.

εε. Γεωχωρικός προσδιορισµός του κτηρίου σε υπόβαθρο χάρτη και ταχυδροµική διεύθυνση.

β) Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτηρίου:

αα. Καταχωρίζεται εάν ο χώρος που καταλαµβάνει η υπηρεσία είναι ιδιόκτητος, µισθωµένος, παραχωρηµένος, συνδυασµός αυτών ή άλλη περίπτωση.

ββ. Σε περίπτωση µίσθωσης ή παραχώρησης, καταχωρίζεται η ηµεροµηνία λήξης της, καθώς και τα στοιχεία του εκµισθωτή/παραχωρητή.

γ) Στοιχεία κτηρίου:

αα. Χρονική περίοδος κατασκευής (προ 1955, 1955-1985, 1985-2000, 2000-2012, µετά το 2012). Σε περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε διαφορετικό χρόνο, επιλέγεται η περίοδος κατασκευής της πιο πρόσφατης προσθήκης.

ββ. Όροφοι κτηρίου, υπέργειοι και υπόγειοι. γγ. Όροφοι που καταλαµβάνει η υπηρεσία.

δδ. Τάξη µεγέθους επιφάνειας (τ.µ.) των κύριων χώρων που καταλαµβάνει η υπηρεσία (0-100, 100-500, 500- 2000, 2000-5000, άνω των 5000).

εε. Ύπαρξη ή µη ανελκυστήρα πρόσβασης στην υπηρεσία για 7 άτοµα και άνω, µε δυνατότητα µεταφοράς άτοµου σε αµαξίδιο.

στ. Προσβασιµότητα της εισόδου του κτηρίου από άτοµο σε αµαξίδιο.

ζζ. Συνολικός αριθµός κτηρίων στο οικόπεδο που καταλαµβάνει η υπηρεσία.

δ) Λοιπές πληροφορίες:

αα. Εάν η συγκεκριµένη χρήση της υπηρεσίας είναι η µοναδική στον οικισµό. ββ. Εάν στεγάζονται άλλες υπηρεσίες στο κτήριο, δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. γγ. Εάν έχει συνταχθεί µελέτη προσβασιµότητας ή είναι υπό σύνταξη.

δδ. Εάν έχει εκκινήσει διαδικασία εκτέλεσης εργασιών προσβασιµότητας.

εε. Φωτογραφίες του κτηρίου (κατ’ ελάχιστον πρόσοψης, εισόδου, θαλάµου ανελκυστήρα) σε εκτυπώσιµη µορφή PDF, χωρίς αλλοίωση αναλογιών και διαστάσεων.

στ. Χρήσιµες σχετικές παρατηρήσεις, κατά την κρίση του εξουσιοδοτηµένου χρήστη.

ζζ. Στοιχεία επικοινωνίας µε την υπηρεσία ή τον φορέα (ονοµατεπώνυµο αρµοδίου/εξουσιοδοτηµένου προσώπου, τηλέφωνο, e-mail).

Παρακαλούµε:

Α) για τη συνεργασία όλων των δημόσιων δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (σχολικών μονάδων, αποκεντρωμένων υπηρεσιών, κοκ) με τα αντίστοιχα Σημεία Αναφοράς των Δήμων για την καταχώριση στην πλατφόρµα των κτηρίων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Β) για την άμεση επικοινωνία των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών των ανωτέρω δομών με τα αντίστοιχα Σημεία Αναφοράς ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν έχει γίνει εκ μέρους τους ή σχετική καταχώρηση ή αν χρειάζεται να γίνει αντίστοιχη εξουσιοδότηση των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών για την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, ιδίως στους πολυπληθείς Δήμους ή Περιφερειακές Ενότητες.

 Επισηµαίνουµε ότι όσα κτήρια καταχωρίζονται έως την 31η Μαρτίου 2022 δεν καθίστανται αυθαίρετα και εντάσσονται στον προγραµµατισµό για την οριζόντια αποκατάσταση της προσβασιµότητας και την εύρεση χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Επισηµαίνεται ότι:

-τα σημεία αναφοράς των Δήμων, των Περιφερειών και του Υπουργείου είναι καταχωρισμένα στον εξής σύνδεσμο: https://amea.gov.gr/coordination

  • Η είσοδος στην εφαρµογή γίνεται µέσω του gov.gr: https://prosvasimotita-dy.gov.gr/ αλλά και µέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/prosvasimotita-dy, όπου αναρτώνται ανακοινώσεις, εγχειρίδια χρήσης και λοιπά χρήσιµα στοιχεία.
  • Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρµα µε τη χρήση είτε των προσωπικών του διαπιστευτηρίων Taxisnet, είτε αυτών της υπηρεσίας ή του φορέα, και καταχωρίζει βασικά στοιχεία για το κτήριο και τις ανάγκες προσβασιµότητας, ενώ καταγράφονται και τυχόν ενέργειες/έργα που έχουν ήδη εκτελεσθεί. Εξασφαλίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα ανάθεσης της καταχώρισης κτηρίων που υπάγονται σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια ή Δήµο σε περισσότερους εξουσιοδοτηµένους χρήστες και η ευελιξία εσωτερικού επιχειρησιακού σχεδιασµού και καταµερισµού των κτηρίων προς καταχώριση.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο 28755 /Δ3/15-3-2022 

Δείτε επίσης

Ευρωπαϊκά σχολεία: Διαδικασία επιλογής προσωπικού-στελεχών διοίκησης | Απόφαση 

Εγγραφο: Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γ Λυκείου-Ποιες καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται 

Βαθμολογία Β τριμήνου Δημοτικών σχολείων: Εγκύκλιος με το πως θα ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών 

ΦΕΚ: Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 

Κεραμέως για άνοιγμα πινάκων EAE-Πότε θα δοθεί το voucher των 200 €-Τι θα γίνει με τα self test 

Προσωρινοί Πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας-Ενστάσεις από 14 έως 16.03.2022 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση