Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσβασιμότητα ΑμεΑ στον ιστότοπο της ΑΔΙΠΠΔΕ: Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσβασιμότητα ΑμεΑ στον ιστότοπο της ΑΔΙΠΠΔΕ: Ερώτηση στη Βουλή από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφίας Ασημακοπούλου.

Προσβασιμότητα ΑμεΑ στον ιστότοπο της ΑΔΙΠΠΔΕ

Σχετικά με την προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ και την επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι το περιεχόμενο της Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κας Σοφίας Ασημακοπούλου.

Η Βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί για ποιους λόγους ο ιστότοπος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102, ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία και για ποιους λόγους στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. δεν έχει αναρτηθεί δήλωση προσβασιμότητας;

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ και επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.»

Κύριε Υπουργέ,

Με το ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου οφείλουν να είναι προσβάσιμοι για τα ΑμεΑ, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (ν. 4727/2020, άρ. 37 «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας – άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102»). Επίσης, σύμφωνα με το ν.4727/2020, αναφέρεται στο άρθρο 42 – «Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας» ότι: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστοτόπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ως άνω νόμου «Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων» επισημαίνεται ότι: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 19524 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 3071/Β/23-7-2020) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 2, παρ. 3 β), οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου, πρέπει να έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο άρθρο.

Με βάση τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι καταληκτικές ημερομηνίες για τη συμμόρφωση του συνόλου των ιστοτόπων ορίζεται η 23η.09.2020 και η 23η.06.2021 για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα (21.12.2023) ο ιστότοπος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δεν έχει συμμορφωθεί με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ο ιστότοπος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102, ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία;

2. Για ποιους λόγους στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. δεν έχει αναρτηθεί δήλωση προσβασιμότητας;

3. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε ώστε ο ιστότοπος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Δείτε επίσης

Επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΟΑΤΑΠ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Κατατέθηκαν Ερωτήσεις στη Βουλή 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει 

Πριν φύγετε

Υπολογισμός μισθοδοσίας 2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, μόνιμων και αναπληρωτών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση