Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωρινός Πίνακας ΕΒΠ-Διαδικασία ενστάσεων: Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωρινός Πίνακας ΕΒΠ-Διαδικασία ενστάσεων: Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια-Το ΑΣΕΠ θα πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα σε συνεργασία με το Υπουργείο να διορθώνει τα λάθη των ΠΔΕ βάση των ενστάσεων των υποψηφίων.

Προσωρινός Πίνακας ΕΒΠ-Διαδικασία ενστάσεων

Ενημέρωση τ. αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη

Σε ορθή επανάληψη εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα ΕΒΠ της Προκήρυξης 1ΕΑ-2022 – Ορθή επανάληψη

Δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων ΕΒΠ της Προκήρυξης 1ΕΑ-2022 – Ορθή επανάληψη

Δείτε τους προηγούμενους Πίνακες εδώ

Δείτε 

Διαμαρτυρίες για προσωρινό πίνακα ΕΒΠ 1ΕΑ/2022: Βρέθηκε το πιθανό λάθος;-Επιστολές διαμαρτυρίας-Ποσοστά απορριπτέων 

Απορριπτέοι

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο λόγος απόρριψης έλλειψη τίτλου, μπορεί να αφορά τον κωδικό που έχει καταγράψει ο υποψήφιος στην αίτηση του ΑΣΕΠ 201 (ΕΠΑΛ) ή 202 (ΙΕΚ)  κι όχι το αν βρίσκεται ο τίτλος πτυχίου στο ΟΠΣΥΔ.

Να επισημάνουμε ότι κατά τη διαδικασία των αιτήσεων είχαμε τονίσει σε πολλές ανακοινώσεις μας ότι οι υποψήφιοι θα έπρεπε να προσέξουν να καταγράψουν τον ακριβή κωδικό στην αίτηση του ΑΣΕΠ, όπως αναφερόταν στην προκήρυξη. https://www.especial.gr/prokiri3i-1ea-2022-evp-prosoxi-sthn-aitisi-asep-me-tous-2-kwdikous-ptyxiwn-emimerwsi/

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την 21η Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 έως και την 1η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr – Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Δείτε προσεκτικά τις οδηγίες:

Υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων ΑΣΕΠ  https://www.asep.gr/guide/user_manual/enstasi_manual.pdf

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ βρίσκονται όλες οι πληροφορίες για το ηλεκτρονικό παράβολο που θα πρέπει να εκδώσετε για την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για το ηλεκτρονικό παράβολο

https://www.gsis.gr/sites/default/files/e-Paravolo/manual_create_paravolo.pdf

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων.

Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131).

Θα συστήναμε στους συναδέλφους:

  • Να ελέγξουν το αντίγραφο της αίτησης του ΑΣΕΠ που υπέβαλλαν κι έχουν αποθηκεύσει στον υπολογιστή τους, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι έχουν όλα τα πεδία σωστά καταχωρημένα.
  • Να ελέγξουν τα δικαιολογητικά τους στο ΟΠΣΥΔ, αν είναι ορθώς μεταφορτωμένα κι αν έχουν καταχωρηθεί όλα τα στοιχεία που τους μοριοδοτούν από τις υπεύθυνες ΠΔΕ.
  • Να προβούν οπωσδήποτε σε ένσταση, αν υπάρχουν λάθη ακόμα και χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Τη δεδομένη στιγμή δεν θα πραγματοποιηθούν αλλαγές από ΠΔΕ ή ΑΣΕΠ στον πίνακα χωρίς τη διαδικασία των ενστάσεων από τους ίδιους τους υποψηφίους.
  • Να μελετήσουν τις οδηγίες υποβολής της ένστασης και να προσέξουν στο κυρίως κείμενο, στο οποίο θα αναφέρουν την αιτιολόγηση της ένστασης γιατί δέχεται περίπου μέχρι 260 λέξεις. Αν είναι πιο μεγάλο μπορείτε να το επισυνάψετε ως αρχείο pdf στην ενότητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα να επισυνάψετε και σχετικά με την ένσταση έγγραφα/δικαιολογητικά σε ευανάγνωστη μορφή (οι αποδεκτοί τύποι των επισυναπτόμενων αρχείων είναι .pdf, .jpg, .jpeg, .tif, ενώ, το μέγεθός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 Mb ανά αρχείο). Σε περίπτωση που το αρχείο το οποίο θέλετε να επισυνάψετε είναι σε μορφή κειμένου (τύπου doc ή docx), πρέπει να το μετατρέψετε σε αρχείο τύπου pdf. Είναι πιθανό ο επεξεργαστής κειμένου που χρησιμοποιείτε, να σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε απευθείας το κείμενό σας σε μορφή pdf, μέσω της επιλογής «Αποθήκευσης ως» και επιλογή τύπου αρχείου «pdf».

Στα δικαιολογητικά μπορείτε πχ. να επισυνάψετε και αρχεία που να αποδεικνύετε ότι στο ΟΠΣΥΔ είναι καταχωρημένα  σωστά. Σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΕΑ τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διαδικασία του ΑΣΕΠ έπρεπε να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επισήμανση

Ως τέως αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ και παρόλο ότι δε βρισκόμαστε εν ενεργεία σε θέσεις των αιρετών προσπαθήσαμε εχθές με τη βοήθεια συναδέλφων να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους στο ΑΣΕΠ και στο ΥΠΑΙΘ για τα λάθη που  διαπιστώθηκαν  μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων για την προκήρυξη 1ΕΑ/22.  Θεωρούμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται λάθη στον υπολογισμό των μορίων των συναδέλφων για τα οποία θα πρέπει να επιληφθούν οι ιθύνοντες, όπως ο υπολογισμός του πεδίου της ξένης γλώσσας, το οποίο ακόμα δεν έχει επιλυθεί.

Επίσης παρατηρούμε ότι πολλά λάθη των ΠΔΕ, τα οποία διορθώθηκαν στο ΟΠΣΥΔ κατά την προηγούμενη εβδομάδα, δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψιν από το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από το ΑΣΕΠ, ο πίνακας της 2ΕΑ είχε σταλεί στο ΑΣΕΠ από το Υπουργείο εδώ και καιρό.

Θεωρούμε ότι με την παρέμβαση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους συναδέλφους που απορρίφθηκαν από το λανθασμένο κωδικό καταχώρησης του τίτλου, από τη στιγμή που στο ΟΠΣΥΔ είναι επικυρωμένο το ακριβές πτυχίο. Επίσης το ΑΣΕΠ θα πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα σε συνεργασία με το Υπουργείο να διορθώνει τα λάθη των ΠΔΕ βάση των ενστάσεων των υποψηφίων.

Τέλος αδυνατούμε να δεχθούμε ότι οι προσλήψεις του ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2022- 23 θα διεξαχθούν από τους συγκεκριμένους πίνακες με τόσες πολλές αβλεψίες.

Δείτε επίσης

Πρόεδρος ΑΣΕΠ-Πίνακες ειδικής: Δεσμεύομαι πως θα κάνουμε ότι μπορούμε-Χρειάζεται πιο απλή νομοθεσία 

Πίνακες ΑΣΕΠ-Ειδική Αγωγή: Εφικτός στόχος μέσα Αυγούστου να έχουμε Προσωρινούς κατά τον Πρόεδρο ΑΣΕΠ 

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών από τους Πίνακες Ειδικής Αγωγής ΑΣΕΠ

Κατανομή μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 κατά κλάδo, ειδικότητα ή ειδίκευση 

Οργανικά κενά σχολείων-ΚΕΔΑΣΥ εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ πριν τους διορισμούς 

Δείτε ακόμη

Τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης: Η Απόφαση με τα ονόματα 

Τροπολογία για νεοδιόριστους: Νέος διορισμός ή πρόσληψη στην εκπαίδευση μετά 3 έτη από το ΦΕΚ διορισμού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση