Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρότυπα ΕΠΑΛ-Γ’ τάξη: Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρότυπα ΕΠΑΛ-Γ’ τάξη: Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων – Η Κοινή Απόφαση Υφυπουργών ΠΑΙΘΑ σε ΦΕΚ.

Πρότυπα ΕΠΑΛ-Γ’ τάξη

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 7186/20-12-2023 η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ9/143629/ΓΔ4 η Κοινή Απόφαση, με ισχύ από το σχολικό έτος 2023-2024, των Υφυπουργών ΠΑΙΘΑ κ.κ. Δ. Μιχαηλίδου και Ζ. Μακρή, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων της Γ’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., ως ακολούθως:

Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων της Γ’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 1 «Γραπτώς Εξεταζόμενα» και «μη Εξεταζόμενα» μαθήματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, και τα μαθήματα Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα» και ως «μη εξεταζόμενα» κατά τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και καθορίζονται σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2 Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων ή κλάδων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» ή «μη εξεταζόμενα», σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), το άρθρο 1 και τους πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, πραγματοποιείται ως εξής:

Γ’ τάξη

Α. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η εξέταση και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» σύμφωνα με το άρθρο 1 και τους πίνακες του παραρτήματος, πραγματοποιείται ως εξής:

α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Η εξέταση και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Άλγεβρα», πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 3Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις της Γ’ τάξης, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 2β’ του άρθρου 120 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

β. Μαθήματα Ειδικότητας

αα) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

H εξέταση και η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων ειδικότητας, πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 3Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/ 72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 2β’ του άρθρου 120 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

ββ) Εργαστηριακά Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου H εξέταση και η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, «Σχέδιο Κοσμηματοποιίας» της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοίας» και «Γραμμικό Σχέδιο» της ειδικότητας «Επιπλοποιίας- Ξυλογλυπτικής» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 3Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Β. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για την εξέταση και την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων των Τομέων των Π.ΕΠΑ.Λ., που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα», σύμφωνα με το άρθρο 1 και τους πίνακες του παραρτήματος, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικότερα:

α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Η εξέταση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στις υποπερ. αα), ββ) και γγ) της περ. α) της παρ. 3Β του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β. Μαθήματα Ειδικότητας

αα) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

H εξέταση και η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων των Τομέων των Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 3Β του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/ Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ββ) Εργαστηριακά μαθήματα και εργαστηριακό μέρος μεικτών μαθημάτων

H εξέταση και η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μεικτών μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων των Τομέων των Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 3Β του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσαρτάται το κάτωθι παράρτημα:

Δείτε αναλυτικά από εδώ: ΦΕΚ Β 7186-20.12.2023

Δείτε επίσης

Μαθήματα Α’ και Β’ τάξης ΠΕΠΑΛ: Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

Ειδική Προκήρυξη κάλυψης κενών εκπαιδευτικών 2023-24: Αιτήσεις από 21 έως 27.12.2023

Πριν φύγετε

Το σχέδιο Πιερρακάκη για την παιδεία: “Ανοιχτό σχολείο”-“Στοχευμένη επαγγελματική εκπ/ση”-“Ελεύθερο Πανεπιστήμιο”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση