Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχομετρικά εργαλεία στις ΔΕΔΑ των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχομετρικά εργαλεία στις ΔΕΔΑ των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης-Πρόσκληση σε διενέργεια διαπραγμάτευσης.

Σε πρόσκληση προς την εταιρεία “ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ” σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και αναλωσίμων αυτών για τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, προβαίνει το ΥΠΑΙΘ.

Αξία ψυχομετρικών τεστ

Η προσφορά πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών(69.250,53 €) προ ΦΠΑ, ήτοι ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (85.870,66 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16.620,13 €.

Τα ψυχομετρικά τεστ

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό αξιολογητικών προϊόντων και αναλωσίμων (ψυχομετρικών τεστ), CPV: 33156000 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές:

 • WISC-V GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Intelligence Scale for Children – 5th Edition)

Ποσότητα: 17

 • Αναλώσιμα WISC-V GR
  • WISC-V GR Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25 τμχ)

Τεμάχια: 65

 • WAIS-IV GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Adult Intelligence Scale – 4th Edition)

Τεμάχια: 13

 • Αναλώσιμα WAIS-IV GR
  • WAIS-IV Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2(πακέτο των 25 τμχ)

Τεμάχια: 13

 • WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3rd Edition)

Τεμάχια: 13

 • Αναλώσιμα WPPSI-III GR
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11) (πακέτο των 25 τμχ)
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3) (πακέτο των 25 τμχ)
  • WPPSI-III GR Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25 τμχ) Τεμάχια: 13
Παράδοση στις ΠΔΕ

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τον Ανάδοχο στην έδρα έκαστης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

Σύσταση επιτροπών παραλαβής

Για τις ανάγκες της παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών θα συσταθούν τοπικές Επιτροπές Παραλαβής σε κάθε Δ.Ε.Δ.Α. (Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α.).

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σε κάθε Δ.Ε.Δ.Α. περιλαμβάνει την παράδοση του συνόλου των προμηθευόμενων ειδών, την καταμέτρηση και την παραλαβή τους από την αρμόδια Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α. και την αντίστοιχη σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής και βεβαίωσης αποδοχής υλικού, βάσει των συνημμένων στο Παράρτημα VII υποδειγμάτων.

Σε περίπτωση που κάποιο είδος παραδίδεται κατεστραμμένο ή σε κακή κατάσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.

Δείτε σε μορφή pdf την Πρόσκληση για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων από τις ΔΕΔΑ

Δείτε σχετικά

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ΚΕΔΑΣΥ: Παραδόθηκε και στα 71 ΚΕΔΑΣΥ της χώρας-Παραδίδονται και τα Ψυχομετρικά Εργαλεία 

Δείτε επίσης

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ-αξιολογικές εκθέσεις: Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ τους 

Εγκύκλιος: Διερεύνηση αναγκών από ΚΕΔΑΣΥ παιδιών και προ του έτους πρώτης εγγραφής σε νηπιαγωγείο 

Πριν φύγετε

Τι ισχύει για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Παράθεση νομοθεσίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση