Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφιακές δράσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Στην εταιρεία «B & F Consulting ΑΕ» ανατέθηκε το έργο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφιακές δράσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Στην εταιρεία «B & F Consulting ΑΕ» ανατέθηκε το έργο παροχής υπηρεσιών.

Ψηφιακές δράσεις Α/θμιας και Β/θμιας

Στην εταιρεία «B & F Consulting ΑΕ» ανατέθηκε τελικά από το ΥΠΑΙΘΑ το έργο παροχής υπηρεσιών «Εξωστρέφεια ψηφιακών δράσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογική Αναβάθμιση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λοιπές παρεμβάσεις», στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025.

Συγκεκριμένα, με την υπ. αριθ. πρωτ. 2268/02-05-2024 του Προϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Παύλου Πασχάλη, εγκρίθηκαν τα υπ’ αριθμ. 1/26-04-2024 και 2/02-05-2024 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, του Υποέργου 2: «Εξωστρέφεια ψηφιακών δράσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογική Αναβάθμιση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λοιπές παρεμβάσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5223574, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025».

Σύμφωνα με την Απόφαση:

Η ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, του έργου παροχής υπηρεσιών «Εξωστρέφεια ψηφιακών δράσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογική Αναβάθμιση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λοιπές παρεμβάσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5223574, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025, γίνεται στην εταιρεία «B & F Consulting ΑΕ» που εδρεύει επί της οδού Βολανάκη 4, ΤΚ 11526 – Αθήνα..

Η κατάταξη των αποδεκτών προσφορών είχε ως ακολούθως:

 

Οικονο

μικός Φορέας

Συνολική τιμή

χωρίς ΦΠΑ,

ΦΠΑ Συνολική τιμή

με ΦΠΑ

A & B Advertising ΕΠΕ 30.000,00 € 7.200,00 € 37.200,00 €
Intraway ΕΠΕ 29.500,00 € 7.080,00 € 36.580,00 €
B & F Consulting ΑΕ 28.700,00 € 6.888.00 € 35.588.00 €

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει όλους τους όρους της υπ’αριθμ. 1912/18-04-2024 Πρόσκλησης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και της υπ’ αριθμ. 2135/24-04-2024 προσφοράς του.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (28.700,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριάντα πέντε χιλιάδες, πεντακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ (35.588,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυόμισι μήνες από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση ΝΑ346, Ενάριθμος Έργου 2024ΝΑ34600020) και περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 «Εξωστρέφεια ψηφιακών δράσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογική Αναβάθμιση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λοιπές παρεμβάσεις», στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 37858/Β9/Φ33/283 /11-04-2024 (ΑΔΑ: 9Κ0946ΝΚΠΔ-ΝΛΟ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5223574.

Από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης επέρχονται όλα τα έννομα αποτελέσματα για την υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την κοινοποίηση της παρούσας, να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Δείτε επίσης

Πόσοι αναπληρωτές θα χρειασθούν το 2024-25 ακόμα και με όλα τα οργανικά κενά καλυμμένα 

 Αιτήσεις για Παιδικές Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2024 – 70.000 επιταγές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση