Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Παιδείας-εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπ/σης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Παιδείας και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης – Συνολική δημόσια δαπάνη 1.639.900 ευρώ – Απόφαση.

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Παιδείας

Την Ένταξη της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογική Αναβάθμιση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λοιπές παρεμβάσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5223574 στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)», υπέγραψε – Απόφαση με αρ. πρ. 37858/Β9/Φ33/283/11-4-2024 – ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Χρηματοδότηση και συνολική δαπάνη

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και η συνολική δημόσια δαπάνη θα ανέλθει στα 1.639.900 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το εν λόγω έργο θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες προκειμένου να υποστηριχθούν και να επιτευχθούν οι στόχοι του ΥΠΑΙΘΑ και των φορέων του σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογικής αναβάθμισης.

Ποια οφέλη θα προκύψουν

Το σχεδιαζόμενο έργο θα έχει σημαντικά οφέλη για το ΥΠΑΙΘΑ, μερικά εκ των οποίων είναι τα εξής:

-θα μειωθεί η γραφειοκρατία, ηλεκτρονική και μη, που βιώνει καθημερινά ο εργαζόμενος του ΥΠΑΙΘΑ και των φορέων του, ο πολίτης και ειδικότερα κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας

-θα επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση σημαντικών πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με τις εταιρείες που τα έχουν αναπτύξει και τα υποστηρίζουν.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι 5 υποέργων:

Υποέργο 1: Υποστήριξη έκδοσης Στρατηγικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υποστήριξη εργασιών για την έκδοση των Στρατηγικών α) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β) Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Υποέργο 2: Εξωστρέφεια ψηφιακών δράσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα δημιουργηθεί ένας δικτυακός κόμβος που θα στοχεύει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου πληθυσμού για εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο κόμβος θα τροφοδοτείται από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα και θα αποτελεί τμήμα ευρύτερου κόμβου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 5.

Υποέργο 3: Helpdesk για τη διαχείριση αιτημάτων που αφορούν Μη Κρατικά Πανεπιστήμια Αφορά στη διαχείριση των αιτημάτων που δέχεται το ΥΠΑΙΘΑ και αφορούν πάσης φύσεως ζητήματα σχετικά με την ίδρυση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων από φορείς και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Υποέργο 4: Νομική υποστήριξη για σύνταξη τευχών διακήρυξης και μελέτη εφαρμογής για την απλούστευση διαδικασιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για α) την προετοιμασία του τεύχους διακήρυξης για το υποέργο 5, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών και β) την καταγραφή των προτάσεων για νομικές ρυθμίσεις, την ιεράρχηση και προτεραιοποίησή τους, την εκτίμηση οφέλους και πολυπλοκότητας με βάση την εκπονηθείσα μελέτη που αφορά «την προεπιλογή και προτεραιοποίηση διαδικασιών που αφορούν στους εκπαιδευτικούς και τις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποέργο 5: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογική Αναβάθμιση του ΥΠΑΙΘΑ

Ενδεικτικές, ενέργειες:

• Καταγραφή των επιμέρους μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων και διερεύνηση των δυνητικών διαλειτουργικότητων μεταξύ τους

• Καθορισμό βασικών λειτουργικών προδιαγραφών για νέες δράσεις που θέλει να αναπτύξει το ΥΠΑΙΘΑ ή οι φορείς του.

• Διερεύνηση των νέων και ανοικτών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

• Δημιουργία πρότυπων λύσεων και τεκμηριωμένων προτάσεων ενεργειών.

• Επικοινωνία με τις διοικητικές δομές της δημόσιας διοίκησης για την καταγραφή και κατανόηση των επιμέρους διοικητικών διαδικασιών.

• Δημιουργία προτάσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών και προτάσεις για τη μοντελοποίηση τους

• Συνεργασία, παρακολούθηση και υποβοήθηση ομάδων ανάπτυξης συστημάτων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται είτε από ομάδες εντός του ΥΠΑΙΘΑ, είτε από εξωτερικούς φορείς.

• Κατάρτιση προτάσεων για χρήση εργαλείων και τεχνολογιών ανάπτυξης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες του πλάνου υλοποίησης ψηφιακού μετασχηματισμού.

• Παρακολούθηση του τρόπου υλοποίησης των δράσεων της Βίβλου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τη σύνδεση με στόχους του Υπουργείου και του κυβερνητικού έργου.

• Συντονισμό δραστηριοτήτων επικοινωνίας και δημοσιότητας

• Δημιουργία επιτελικών αναφορών

• Υποστήριξη σε διοικητικής φύσης ζητήματα (παρακολούθηση συμβάσεων με αναδόχους, οικονομική διαχείριση κτλ.).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2024 και ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2025. Η ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων των υποέργων πραγματοποιείται έως 10/02/2025.

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης: 6 αναφορές περιστατικών bullying στην πλατφόρμα το πρώτο 12ωρο-Τι απάντησε για διορισμούς το 2024 

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Από 2.000 στις 4.000 τα τελευταία χρόνια 

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο-Αδειες-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις | Οδηγός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση