Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ: Διατάξεις για Δ/ντές σχολείων-διορισμούς προεκλογικά-ΑΕΙ-άδειες-επιδόματα ΑμεΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ: Διατάξεις για Διευθυντές σχολείων-προσλήψεις και διορισμούς προεκλογικά-ΑΕΙ-άδειες-επιδόματα ΑμεΑ-στέγαση σχολικών μονάδων κ.α.

Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ

Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το τελευταίο πριν τη διάλυση της Βουλής λόγω εκλογών,  “Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις”, με διατάξεις μεταξύ άλλων στα άρθρα:

 1. Άρθρο 27  – Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994
 2. Άρθρο 29 – Γονικές άδειες στον δηµόσιο τοµέα – Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Άρθρο 31 – Άδεια λόγω νόσησης µε κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
 4. Άρθρο 36 – Χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα κατά τις βουλευτικές εκλογές – Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 83 του π.δ. 26/2012
 5. Άρθρο 95 – Αύξηση επιδοµάτων που χορηγούνται σε άτοµα µε αναπηρία από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 5006/2022
 6. Άρθρο 100 – Ρυθµίσεις σχετικές µε τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων και µε την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021
 7. Άρθρο 101 – Ρύθµιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων
 8. Άρθρο 102 – Θέµατα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4957/2022
 9. Άρθρο 103 – Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022
 10. Άρθρο 104  – Ρύθµιση για την προθεσµία επαναπροκήρυξης θέσεων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
 11. Άρθρο 105 – Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Δείτε αναλυτικά το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τα 124 άρθρα εδώ

Αναλυτικά

Άρθρο 27

Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994

3. Από τους περιορισµούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθµισης προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, εξαιρούνται:

α) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισµούς ή προσλήψεις µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), εφόσον πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δηµοσιευθεί από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισµούς ή προσλήψεις µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, εφόσον πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δηµοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, σύµφωνα µε τον ν. 2643/1998 (Α΄ 220).

β) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισµούς και προσλήψεις µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 και έχουν εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων από το Α.Σ.Ε.Π..

ε) Η έκδοση των αποτελεσµάτων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού της προκήρυξης 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 75) σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄ στάδιο), καθώς και η έκδοση των προκηρύξεων του Β΄ σταδίου του διαγωνισµού.

στ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισµό και την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν µε την υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν από αναπλήρωση από τους πίνακες κατάταξης της ως άνω προκήρυξης, καθώς και των θέσεων που προκηρύχθηκαν µε την υπό στοιχεία 4Κ/2020 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».

ζ) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση οριστικών αποτελεσµάτων της προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 40) σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν. 4765/2021, η έκδοση των σχετικών πράξεων διορισµού, καθώς και οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 5027/2023.

ια) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση τελικών πινάκων τεσσάρων (4) προκηρύξεων ειδικής αγωγής (2ΕΑ-5ΕΑ/2022), καθώς και για την έκδοση προσωρινών αποτελεσµάτων των προκηρύξεων Γενικής Παιδείας και Εκπαίδευσης (1ΓΕ-2ΓΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 53 έως 67 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) , καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν στους διορισµούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατ’ άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), για το σχολικό έτος 2022-2023, σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019.

ιγ) Αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7 ή τα άρθρα 11 και 11Α του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5027/2023 (Α΄ 48).

ιδ) Τοποθετήσεις προϊσταµένων εφόσον, µέχρι την προκήρυξη των εκλογών, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης από τα αρµόδια Ειδικά Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων και Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων κατ’ εφαρµογή των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), οι τοποθετήσεις στελεχών εκπαίδευσης, εφόσον µέχρι την προκήρυξη των εκλογών, έχει ολοκληρωθεί η κύρωση των αξιολογικών πινάκων επιλογής του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισµούς των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εφόσον πριν την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, έχει υποβληθεί από την Τριµελή Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) εισήγηση στο Διοικητικό Συµβούλιο του e-ΕΦΚΑ που περιλαµβάνει τον οριστικό πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων.

Άρθρο 29

Γονικές άδειες στον δηµόσιο τοµέα – Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στην παρ. 2: αα) αντικαθίστανται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο, αβ) στο πέµπτο εδάφιο οι λέξεις «του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του δεύτερου εδαφίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή η εναλλακτικώς χορηγούµενη άδεια των εννέα (9) µηνών», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 οι λέξεις «εφόσον το υιοθετηµένο ή το αναδεχόµενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως οκτώ (8) ετών» και το άρθρο 53 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53 Διευκολύνσεις υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις

1. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών. Για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια του πρώτου εδαφίου, η υπηρεσία που βαρύνεται µε την υποχρέωση µισθοδοσίας του υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα µηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο µε τον ελάχιστο νοµοθετηµένο µισθό, για τους δύο (2) πρώτους µήνες της άδειας. Οι γονείς διδύµων, τριδύµων ή και περισσότερων πολύδυµων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια του πρώτου εδαφίου για κάθε παιδί ξεχωριστά, τµηµατικά ή και συνεχόµενα, και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του δεύτερου εδαφίου για δύο (2) µήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθµού των παιδιών που γεννήθηκαν µαζί. Οι µονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής µέριµνας ή µη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούµενων εδαφίων εις διπλούν. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, η άδεια του πρώτου εδαφίου χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια των προηγούµενων εδαφίων χορηγείται είτε συνεχόµενα είτε τµηµατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστηµα µικρότερο του ενός (1) µηνός. Για κάθε τέκνο, διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών της άδειας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των προηγούµενων εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον, έναν (1) µήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Η αρµόδια υπηρεσία απαντά στην αίτηση του υπαλλήλου άµεσα και πάντως το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της. 1Α. Η διευκόλυνση της παρ. 1Α του άρθρου 51 χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών.

2. Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο. Ο θετός και ανάδοχος γονέας δικαιούται τις διευκολύνσεις των προηγούµενων εδαφίων αµέσως µετά τη χορήγηση της άδειας της παρ. 9 και σε κάθε περίπτωση έως τη συµπλήρωση των οκτώ (8) ετών του τέκνου. Εφόσον επιλεγεί από τον θετό ή ανάδοχο γονέα η διευκόλυνση του µειωµένου ωραρίου, αυτό χορηγείται ως µείωση του χρόνου εργασίας κατά δύο (2) ώρες για τα πρώτα δύο (2) έτη από την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα και κατά µία (1) ώρα για τα επόµενα δύο (2) έτη και σε κάθε περίπτωση έως τη συµπλήρωση των οκτώ (8) ετών του τέκνου. Για τον γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία εξήντα επτά τις εκατό (67%) και άνω, το κατά µία (1) ώρα µειωµένο ωράριο ή η εναλλακτικώς χορηγούµενη άδεια των εννέα (9) µηνών προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες ή έναν (1) µήνα, αντίστοιχα. Ο χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά µία (1) ώρα ηµερησίως για δύο (2) επιπλέον χρόνια, µετά από την απόκτηση τέταρτου τέκνου, ανεξαρτήτως της άδειας ή της διευκόλυνσης που έχει επιλεγεί προηγουµένως. Το ίδιο δικαίωµα θεµελιώνεται και µετά από την απόκτηση κάθε τέκνου µετά το τέταρτο. Υπάλληλος που αποκτά δίδυµα, τρίδυµα ή και περισσότερα τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι (6) µηνών µε αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

3. Με την επιφύλαξη της πρόβλεψης περί αυτοτελούς άσκησης των διευκολύνσεων του παρόντος, αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση, που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, µέσα στα οριζόµενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον δικαιούται όµοιων ολικώς ή µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 κατά το µέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παρ. 2.

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 ή τη διευκόλυνση της παρ. 1Α του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστηµα.

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια.

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ηµερών απουσίας.

8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωµα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως οκτώ (8) ετών. Ένας µήνας από την άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστηµα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές αµέσως µετά τη γέννηση του τέκνου.»

Άρθρο 31

Άδεια λόγω νόσησης µε κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εργαζόµενος σε δηµόσιες δοµές υγείας και δηµόσιες κλειστές δοµές κοινωνικής φροντίδας που νοσεί µε κορωνοϊό COVID-19 απουσιάζει δικαιολογηµένα από την υπηρεσία µε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για τόσες ηµέρες, όσες απαιτείται να τεθεί σε αποµόνωση σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας µε επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούµενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεµφθεί στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή.» 2. Για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης µε κορωνοϊό COVID-19, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε την παρ. 1, δεν διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.

Άρθρο 36

Χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα κατά τις βουλευτικές εκλογές – Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 83 του π.δ. 26/2012

Στο άρθρο 83 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), περί του τρόπου ψηφοφορίας κατά τις βουλευτικές εκλογές, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: «3Α. Σε κάθε κατάστηµα ψηφοφορίας στην ελληνική επικράτεια, στο οποίο δεν καθίσταται δυνατό όλα τα εκλογικά τµήµατα να βρίσκονται σε ισόγειο όροφο και να πληρούν τα κριτήρια προσβασιµότητας Ατόµων µε Αναπηρία (Α.µεΑ.), λειτουργεί χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα. Η λειτουργία, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του χώρου προσδιορίζονται ως εξής:

α. Ο χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του καταστήµατος ψηφοφορίας, είναι προσβάσιµος σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, διαθέτει ειδική ράµπα εφόσον χρειάζεται, πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πυρασφάλειας, διαθέτει αναρτηµένο διακριτό και ευδιάκριτα αναγνώσιµο τίτλο για την εύκολη αναγνώρισή του από τους εκλογείς και τους συνοδούς αυτών και είναι εφοδιασµένος µε διαχωριστικό ψηφοφορίας (παραβάν).

β. Την ευθύνη για τη δηµιουργία του ως άνω χώρου έχει ο οικείος δήµος, ο οποίος επιλέγει αυτόν που διαθέτει τα καταλληλότερα κατά τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.

γ. Στον χώρο αυτόν παρευρίσκεται υπάλληλος του οικείου δήµου, και εφόσον ο αριθµός των δηµοτικών υπαλλήλων δεν επαρκεί, της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται µε σχετική απόφαση του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου, την υποδοχή των εκλογέων που προσέρχονται σε αυτόν και την επικοινωνία µε τον δικαστικό αντιπρόσωπο.

δ. Με την προσέλευση του εκλογέα στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, ο αρµόδιος υπάλληλος της περ. γ΄ ενηµερώνει αµελλητί µε κάθε πρόσφορο µέσο τον δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τµήµατος στο οποίο ανήκει ο εκλογέας και του αναφέρει τα στοιχεία ταυτότητάς του. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, αφού επαληθεύσει την εγγραφή του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, προσέρχεται στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, έχοντας µαζί του πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ένα λευκό ψηφοδέλτιο και έναν φάκελο µε σφραγίδα και µονογραφή για την εισαγωγή του ψηφοδελτίου.

ε. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος επαληθεύει τα στοιχεία ταυτότητας του εκλογέα µε τα αντίστοιχα στοιχεία του εκλογικού καταλόγου και διαβεβαιώνεται ως προς την ταυτοπροσωπία του. Στον χώρο εντός του διαχωριστικού ψηφοφορίας για την επιλογή του ψηφοδελτίου, αποκλειστική πρόσβαση, εφόσον είναι αναγκαίο, εκτός από τον εκλογέα, έχουν: εα) ο δικαστικός αντιπρόσωπος και εβ) τυχόν συνοδός του εκλογέα, µε την ευθύνη και την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος βοηθά στην έκφραση της επιθυµίας του εκλογέα µε την απαιτούµενη διακριτικότητα και εχεµύθεια για την τήρηση της µυστικότητας της ψήφου.

στ. Στο κατάστηµα ψηφοφορίας και στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας (οδηγών) ατόµων µε αναπηρία.

ζ. Μετά την έξοδο του εκλογέα από το διαχωριστικό ψηφοφορίας, ο δικαστικός αντιπρόσωπος µε ευθύνη του παίρνει τον φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο που επέλεξε ο εκλογέας, τον µεταφέρει στο αντίστοιχο εκλογικό τµήµα όπου είναι εγγεγραµµένος να ψηφίσει ο εκλογέας και τον ρίχνει στην κάλπη. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος προβαίνει στη διαδικασία της ενηµέρωσης του εκλογικού καταλόγου και της αρµόδιας εφορευτικής επιτροπής. Σε όλα τα στάδια της ως άνω καθοριζόµενης διαδικασίας, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της περ. ε΄, ο δικαστικός αντιπρόσωπος συνοδεύεται από µέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από εκλογικούς αντιπρόσωπους.»

Άρθρο 95

Αύξηση επιδοµάτων που χορηγούνται σε άτοµα µε αναπηρία από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 5006/2022

1. Το µηνιαίο ποσό: α) της προσαύξησης της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄ 154), β) του επιδόµατος του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), και γ) του επιδόµατος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), τα οποία χορηγούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες µονάδες (8%) από την 1η.5.2023.

2. Το µηνιαίο ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήµα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), οι οποίες χορηγούνται σε άτοµα µε αναπηρία από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες µονάδες (8%) από την 1η.5.2023.

3. Το µηνιαίο ποσό επιδόµατος που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό.

4. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5006/2022 (Α΄ 239), περί των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η οικονοµική ενίσχυση να µην χορηγείται σε όσους λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από δηµόσιο φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ίση ή µεγαλύτερη από το χορηγούµενο, σε µηναία βάση, πλήρες ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης λόγω βαριάς αναπηρίας, όπως το ποσό αυτό διαµορφώνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, και όχι ίση ή µεγαλύτερη από το ποσό των τριακοσίων δεκατριών (313) ευρώ µηνιαίως,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε το ποσό αναφοράς του πρώτου εδαφίου να αναπροσαρµόζεται αποκλειστικά για σκοπούς σύγκρισης και όχι κατ’ έτος, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: «1. Η οικονοµική ενίσχυση λόγω βαριάς αναπηρίας δεν χορηγείται σε όσους λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από δηµόσιο φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ίση ή µεγαλύτερη από το χορηγούµενο, σε µηναία βάση, πλήρες ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης λόγω βαριάς αναπηρίας, όπως το ποσό αυτό διαµορφώνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Το ποσό του πρώτου εδαφίου αναπροσαρµόζεται, αποκλειστικά για σκοπούς σύγκρισης, µετά από την 1η.1.2023 κατά το ποσοστό που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).» β) Η περ. α) ισχύει από την 1η.5.2023.

Άρθρο 100

Ρυθµίσεις σχετικές µε τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων και µε την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021

1. Στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. ε) διαµορφώνεται ως εξής:

«ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών µονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, µίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών µέχρι πέντε (5), συνολικά, Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. είναι να δύναται ο υποψήφιος να συµπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στις σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώνει. Για τη συνδροµή της προϋπόθεσης του προηγούµενου εδαφίου το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης Διευθυντή στις σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή τα Ε.Κ., το οποίο απαιτείται να συµπληρώνεται, υπολογίζεται χωρίς να εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), στις περιπτώσεις εκείνες που τα αρµόδια Τοπικά Συµβούλια Επιλογής εξακριβώνουν ότι µε την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση Διευθυντή σε σχολικές µονάδες ή Ε.Κ., στις οποίες προβλέπεται τοποθέτησή τους ή ανατρέπεται η σειρά κατάταξης των επιλεγέντων Διευθυντών στους κυρωµένους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, περί του καθορισµού της έναρξης και της διάρκειας της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: «1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά µε την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούµενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά από τη λήξη της θητείας τους, µέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. Τα νέα στελέχη της εκπαίδευσης των περ. στ) έως και κβ) της παρ. 2 και των περ. δ) έως και ιε) της παρ. 3 του άρθρου 30, τα οποία επιλέγονται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ και τοποθετούνται το τελευταίο τρίµηνο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους αναλόγως της βαθµίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν, αναλαµβάνουν υπηρεσία εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιµων ηµερών του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Ιουλίου µετά από τη λήξη του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.»

3. Η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021, όπως διαµορφώνεται µε την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει και για τους Διευθυντές σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Ε.Κ. που τοποθετούνται µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως διαµορφώνεται µε την προσθήκη τετάρτου εδαφίου µε την παρ. 2 του παρόντος ισχύει και για τους διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται το τελευταίο τρίµηνο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους 2022- 2023.

4. Οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και οι διευθυντές σχολικών µονάδων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί το διδακτικό έτος 2022-2023, και έχουν τοποθετηθεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα τοποθετηθούν µετά την έναρξη ισχύος του, ως διευθυντές σχολικών µονάδων, παραµένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι να αναλάβουν υπηρεσία, σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως το εδάφιο αυτό προστίθεται µε την παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 101

Ρύθµιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων

1. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού δύνανται να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας προκατασκευασµένων αιθουσών, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού για τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), σε περίπτωση που υφίστανται κατεπείγουσες ανάγκες στέγασης σχολικών µονάδων, οι οποίες δεν δύναται να καλυφθούν µε άλλον ενδεδειγµένο τρόπο. H ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, στην πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίασή του.

Για την τοποθέτηση των προκατασκευασµένων αιθουσών εφαρµόζεται αναλογικά η περ. λη) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), περί της έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασµένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), εκτός παραδοσιακών οικισµών.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για τα τρία (3) επόµενα σχολικά έτη µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 102

Θέµατα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4957/2022 1.

Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο έως έβδοµο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: «4. Τα εσωτερικά µέλη επιλέγουν µε µυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών µελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών µελών, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα για τον αριθµό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούµενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών µελών. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση µη ισοψηφίας µεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων και για την εκλογή τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών µελών. Η διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών µελών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ανάδειξης των εσωτερικών µελών.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη του συνόλου ή µέρους των εξωτερικών µελών εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η διαδικασία συγκρότησης του Συµβουλίου Διοίκησης καθίσταται άγονη και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµέρα που κατέστη άγονη η διαδικασία, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. επαναπροκηρύσσει τις θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών µελών του Συµβουλίου Διοίκησης για την ίδια θητεία και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9 και της παρ.1 του παρόντος.

Ειδικώς κατά την επαναπροκήρυξη των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών µελών, οι προθεσµίες υποβολής υποψηφιοτήτων δύναται να συντµηθούν κατά το ήµισυ.»

2. Στο άρθρο 10 προστίθενται παρ. παρ. 4Α, 4Β,4Γ και 4Δ ως εξής:

«4Α. Εάν µετά από την επαναπροκήρυξη δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών µελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών µελών σύµφωνα µε την παρ. 4 και τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης, η αρµοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών µελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Η ψηφοφορία διενεργείται µεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού µέλους.

Ως εξωτερικά µέλη αναδεικνύονται κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας οι υποψήφιοι που λαµβάνουν την αυξηµένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των µελών της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των µελών της Συγκλήτου. Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθµός των συνεδριάσεων και δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων των εξωτερικών µελών, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση µη ισοψηφίας στην πρώτη θέση µεταξύ αυτών που έλαβαν τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.

4Β. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ο ανώτατος αριθµός συνεδριάσεων των εσωτερικών µελών και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σε περίπτωση αδυναµίας ανάδειξης από τα εσωτερικά µέλη, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία συγκρότησης του Συµβουλίου Διοίκησης.

4Γ. Εάν έως τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των υπηρετούντων στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη δεν έχει καταστεί δυνατή η συγκρότηση του νέου Συµβουλίου Διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 6 και του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύµφωνα µε το άρθρο 11 λόγω επαναπροκήρυξης των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών µελών του Συµβουλίου Διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος, η θητεία των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώµατα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τρείς (3) µήνες. Για την παράταση της θητείας του Συµβουλίου Διοίκησης, του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εάν το µέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωµα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε άλλο εσωτερικό µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης. Εάν ένα (1) από τα µέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο αξίωµα του Αντιπρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τοµέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις. Εάν κάποιο από τα εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου Διοίκησης, δεν απαιτείται η αναπλήρωσή του, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται απαρτία µε τα εναποµείναντα µέλη. Εάν δεν υφίσταται απαρτία µε τα εναποµείναντα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, εφαρµόζεται αναλογικά η διαδικασία περί αντικατάστασης εσωτερικού µέλους της παρ. 6 του άρθρου 13.

4Δ. Εάν παρέλθει το χρονικό διάστηµα της παράτασης της θητείας του Συµβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώµατα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη σύµφωνα µε την παρ. 4Γ, και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του Συµβουλίου Διοίκησης ή η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, τα εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης που αναδείχτηκαν από την επαναπροκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας, ασκούν µεταβατικά τις αρµοδιότητες του άρθρου 14, το αργότερο έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 5.

Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύµφωνα µε το άρθρο 11, οι αρµοδιότητες του Πρύτανη ασκούνται µεταβατικά από το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας που έχει αναδειχτεί ως εσωτερικό µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης. Η εκτέλεση καθηκόντων Πρύτανη σύµφωνα µε το παρόν δεν προσµετράται στο όριο της παρ. 3 του άρθρου 8 και δεν εφαρµόζονται τα ασυµβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 11.» 3. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, περί αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου Διοίκησης, προστίθεται περ. λβ), ως εξής: «λβ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που σχετίζεται µε οικονοµικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέµατα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόµο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4957/2022, περί αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου, προστίθεται περ. κγ), ως εξής: «κγ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που σχετίζεται µε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά θέµατα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόµο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι..»

5. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί µεταβατικών διατάξεων, προστίθεται νέα παρ. 2Β ως εξής: «2Β. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) στα οποία κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) λόγω αδυναµίας ανάδειξης των εξωτερικών µελών του (Σ.Δ.) από τα εσωτερικά µέλη και επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών µελών του Σ.Δ., η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) µήνες. Για την παράταση της θητείας των Πρυτανικών Αρχών σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εάν το µέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωµα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε έναν από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις. Εάν κάποιος από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις αφυπηρετεί κατά την ηµεροµηνία λήξης της θητείας του, µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τοµέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις. Το Πρυτανικό Συµβούλιο του Α.Ε.Ι. ασκεί τις αρµοδιότητες του Σ.Δ. έως τη συγκρότηση του Σ.Δ..

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών µελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. και παρέλθει το χρονικό διάστηµα της παράτασης, εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 4Δ του άρθρου 10. Η ρύθµιση του παρόντος δεν καταλαµβάνει τα Α.Ε.Ι., στα οποία παρατάθηκε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών δυνάµει της παρ. 2Α του παρόντος.».

6. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί µεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 2Γ ως εξής: «2Γ. Εάν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της παρ. 2Α δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών µελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. έως την 30ή.6.2023 εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 4Δ του άρθρου 10.»

Άρθρο 103

Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022

Στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΘ΄ του νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Τα Ε.Π.Ι., που έχουν ιδρυθεί και συνεχίζουν να λειτουργούν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να απορροφώνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., µε το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι., και να καταργούνται ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα. Η κατάργηση των Ε.Π.Ι. ως αυτοτελών νοµικών προσώπων και η απορρόφησή τους από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του πρώτου εδαφίου, διενεργείται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Π.Ι..

Για τη διαδικασία της απορρόφησης των Ε.Π.Ι. του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά τα εδάφια δεύτερο έως πέµπτο της παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η κατάργηση και η απορρόφηση των Ε.Π.Ι. του παρόντος.»

Άρθρο 104

Ρύθµιση για την προθεσµία επαναπροκήρυξης θέσεων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Οι τασσόµενες από τα άρθρα 141, περί της επαναπροκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που κενώθηκε, και 148, περί της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης και ανακατανοµής και επαναπροκήρυξης θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) προθεσµίες εφαρµόζονται αναλογικά και για τις περιπτώσεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

Άρθρο 105

Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Οι πάσης φύσεως πάγιες και λειτουργικές δαπάνες των δεκατριών (13) Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του πρώτου τριµήνου του έτους 2023, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές και αναλαµβάνονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Ειδικών Φορέων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής και ειδικής διάταξης. 2. Οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης κτιρίου και ανελκυστήρων, καθώς και φύλαξης, σε δοµές και εγκαταστάσεις αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, για την περίοδο από 1ης.1.2022 έως και την 31η.3.2023, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές και εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής και ειδικής διάταξης.

Δείτε επίσης

Τροπολογία με 6 διατάξεις για Δ/ντές σχολείων, στέγαση σχολ. μονάδων, διοίκηση ΑΕΙ, θέσεις ΔΕΠ, δαπάνες ΠΔΕ 

Εξαίρεση διορισμών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ από προεκλογικούς περιορισμούς-Διάταξη στο ψηφισθέν ν/σ του ΥΠ.ΕΣ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση