Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφισθείσες διατάξεις Υπουργείου Παιδείας: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφισθείσες διατάξεις Υπουργείου Παιδείας: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.

Ψηφισθείσες διατάξεις Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύθηκε το Ψηφισθέν νομοσχέδιο “Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις”, του Υπουργείου Εσωτερικών με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗ- ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 52 Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4692/2020

Άρθρο 53 Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο – Αντικατάσταση της περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985

Άρθρο 54 Κατανοµή χρόνου διδακτικής ενότητας Ερ- γαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραµµα σπουδών στο δη- µοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο – Τροποποιήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017

Άρθρο 55 Ρυθµίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Άρθρο 56 Ρυθµίσεις για το σχολικό έτος 2020 – 2021 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017

Άρθρο 57 Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστη- µα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης –  Τροποποίηση  του  άρθρου  169  του ν. 4763/2020

Άρθρο 58 Παροχή υπηρεσιών ταφής µουσουλµάνων

Άρθρο 59 Εκκλησιαστικά ιδρύµατα – Τροποποίηση της υποπαρ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014

Αναλυτικά τα άρθρα
Άρθρο 52
Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4692/2020

 Το άρθρο 1 του ν. 4962/2020 (Α ΄111) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

H διδακτική ενότητα µε τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εισάγεται στο πρόγραµµα σπουδών και στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα όλων των τύπων σχολικών µονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δη- µοτικών και γυµνασίων µε σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήµης στους µαθητές.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται ο αριθµός, η διάρκεια και το περιεχόµενο των θεµατικών κύκλων της διδακτικής ενότητας και των επιµέρους θεµατικών ενοτήτων καθενός εκ των θεµατικών κύκλων, ο αριθµός και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των θεµατικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών και κάθε άλλο σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς».

Άρθρο 53
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο – Αντικατάσταση της περ. γ΄της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985

Η περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραµµα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δηµιουργική ενασχόληση των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα µέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι µαθητές αλληλοεπιδρούν µε έναν εκ- παιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του νηπιαγωγού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.»

Άρθρο 54
Κατανοµή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραµµα σπουδών στο δηµοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο – Τροποποιήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017

1. Οι παρ. 2 έως 4 της περ. Α΄ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Kατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στα εξαθέσια και άνω δηµοτικά σχολεία:

Δείτε το Αρθρο 54 Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Άρθρο 55
Ρυθµίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

 α) Συστήνονται, πλέον των υφιστάµενων, επτακόσιες είκοσι µία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων θέσεων από τη δευτεροβάθµια εκ- παίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡ- ΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ Α- ΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως:

Δείτε το Αρθρο 55 Οργανικές Θέσεις κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας-Β/θμιας

Άρθρο 56
Ρυθµίσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 -Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017

Η παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) αντι- καθίσταται ως εξής:

«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021:

α) Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.

β) Η διδασκαλία των µαθηµάτων λήγει στις 25 Ιουνίου. γ) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρατείνονται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, για την παραπάνω παράταση δεν απαιτούνται υπογραφή τροποποιητικής σύµβασης εργασίας και ανάρτηση της περίληψης αυτής στη Διαύγεια.»

Δείτε
Λήξη μαθημάτων Δημοτικού-Νηπιαγωγείου: Εφαρμοστική Εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας
Άρθρο 57
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται παρ. 32 ως εξής :

«32. Ειδικά κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021- 2022, στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, χορηγείται Πτυχίο Ε- παγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 και δεν απαιτείται για αυτούς η συµµετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.»

Άρθρο 58
Παροχή υπηρεσιών ταφής µουσουλµάνων
Άρθρο 59
Εκκλησιαστικά ιδρύµατα – Τροποποίηση της υποπαρ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014

____________

Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρο το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ με διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε σχετικά

Τροπολογία 7 άρθρων: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους
Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας-Ορισμός οργανικών κλάδων Δευτεροβάθμιας
Παράταση σχολικού έτους: Διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών
Διάταξη-Εργαστήρια δεξιοτήτων: Ο κλάδος ΠΕ70-Δασκάλων έχει προτεραιότητα στην οργάνωση-συντονισμό-διδασκαλία

Δείτε επίσης

 Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2021-22: Διαδικασία-Εγκρίσεις-Εκπαιδευτικοί-ΕΒΠ-Σχολικοί Νοσηλευτές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση