Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχολόγοι και Οδοντίατροι στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή: Eπιλογή και κατάταξη ως Αξιωματικοί Υγειονομικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχολόγοι και Οδοντίατροι στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή: Eπιλογή και κατάταξη ως Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας | ΦΕΚ

Ψυχολόγοι και Οδοντίατροι στο Λιμενικό Σώμα
Απόφαση Υπ. Ναυτιλίας υπ αριθμ. 2421.6-8/31119/2021 – ΦΕΚ B 1890 – 11.05.2021

Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας, προερχόμενων από ιδιώτες, προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων, συνολικά και ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Επίσης, στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα ανα- φέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες με τις οποίες ιδιώτες υποψήφιοι δύνανται να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), είναι οι εξής:

α. Οδοντιάτρου.

Οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι Οδοντίατροι, απαιτείται επιπρόσθετα να διαθέτουν ειδίκευση στην Ορθοδοντική.

Κατ’ εξαίρεση και σε δεύτερο βαθμό, εάν δεν βρεθούν υποψήφιοι με ειδίκευση στην Ορθοδοντική, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους, πτυχιούχους Οδοντιατρικής, χωρίς το εν λόγω πρόσθετο προσόν.

β. Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία (1) μόνο ειδικότητα από τις ανωτέρω αναφερόμενες ειδικότητες Οδοντιάτρου και Ψυχολόγου.

Σε περίπτωση που ο αριθμός προκηρυχθεισών θέσεων μιας ειδικότητας (Οδοντιάτρου ή Ψυχολόγου) μετά το πέρας όλων των διαδικασιών του άρθρου 7 της παρούσας δεν καλύπτεται από τους εναπομείναντες υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης ειδικότητας.

Ψυχολόγοι και Οδοντίατροι στο Λιμενικό Σώμα
Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ) της περ. β) και της υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει, θα πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 59-65 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

ε. Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τους κατατασσόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών.

στ. Να είναι, κατά περίπτωση, είτε πτυχιούχοι τμημάτων Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, είτε πτυχιούχοι μη- μάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

ζ. Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης εκδιδόμενης από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδοντιάτρου ή του Ψυχολόγου, αντίστοιχα.

η. Οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι Οδοντίατροι, να είναι μέλη Οδοντιατρικού Συλλόγου.

θ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

ι. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

(1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

ια. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

Για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων:

λαθρεμπορίας, ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

  • για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
  • για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

ιβ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ιγ. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ιδ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

ιε. Να μην έχουν απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση, επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση.

ιστ. Οι πτυχιούχοι Οδοντίατροι, να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, για παράβαση που έχει σχέση με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

ιζ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

ιη. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώ- που δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

ιθ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

κ. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing) σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις.

Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρο το ΦΕΚ B 1890 – 11.05.2021

Δείτε επίσης

Καθορισμός αριθμού εισακτέων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22
Αριθμός εισαγομένων Σχολών Λιμενικού Σώματος στις Πανελλαδικές 2021 | ΦΕΚ
Αριθμός εισαγομένων Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας-Πανελλαδικές 2021

Δείτε ακόμη

Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Επαναλειτουργία σχολείων από Δευτέρα 10.05: Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ | Εγγραφο
Κορονοϊός-μέτρα 10 έως 14.05: Ανοιγμα δραστηριοτήτων-Επαναλειτουργία σχολείων-Φροντιστηρίων-ΚΞΓ | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση