Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΔΑΣΥ: Εγκρίθηκε η δαπάνη προμήθειας 413.542 ευρώ-Ποια είναι

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΔΑΣΥ: Εγκρίθηκε η δαπάνη προμήθειας 413.542 ευρώ από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. : 3620/24-09-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως κατακυρώθηκε η προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων για τα ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΣΥ) από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ αντί του ποσού 385.845,20 € χωρίς ΦΠΑ και 413.542,03 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης “Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020”.

Το αντικείμενο της προμήθειας και των υπηρεσιών

αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό αξιολογητικών προϊόντων και αναλωσίμων (ψυχομετρικών τεστ), CPV: 33156000 –8 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές:

 • WISC-V GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Intelligence Scale for Children – 5th Edition)
 • Αναλώσιμα WISC-V GR
  • WISC-V GR Φόρμα Καταγραφής
  • WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1
  • WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2
 • WAIS-IV GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Adult Intelligence Scale – 4th Edition)
 • Αναλώσιμα WAIS-IV GR
  • WAIS-IV Φόρμα Καταγραφής
  • WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1
  • WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2
 • WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3rd Edition)
 • Αναλώσιμα WPPSI-III GR
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11)
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3)
  • WPPSI-III GR Φυλλάδιο Απαντήσεων
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα ψυχομετρικά εργαλεία, των 266 (μόνιμων και αναπληρωτών) ψυχολόγων των ΚΕΣΥ

Επιπροσθέτως, o Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα ανωτέρω υπό προμήθεια ψυχομετρικά εργαλεία, των 266 ψυχολόγων των Κ.Ε.Σ.Υ. στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση, Γενική παρουσίαση των κλιμάκων και αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις,
 • WISC V Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WAIS IV Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WPSSI III Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • Συγγραφή αναφοράς,
 • Εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση,
 • Αξιολόγηση ΑΜΕΑ

______________

Αναλυτικά η Απόφαση

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση του Πρακτικού 5/3.9.21 (αρ.πρ. 3416/9.9.21 εισερχ/νου ΕΔ ΕΣΠΑ), της Επιτροπής για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του αρθ. 32 Α του Ν. 4412/2016 και

β) Κατακύρωση του έργου «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΣΥ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α . Την έγκριση του με αριθμ. 5/3.9.21 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του αρθ. 32 Α του Ν. 4412/2016 στο πλαίσιο της ανάθεσης για την «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΣΥ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220).

Β . Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (αριθμ. Πρωτ. 3251/26.8.21 εισερχομένου ΕΔ ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1014/11.3.2021 (ΑΔΑ:ΨΡΘΩ46ΜΤΛΗ-5ΩΠ) Πρόσκλησης σε διενέργεια διαπραγμάτευσης.

Γ . Την κατακύρωση για την «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΣΥ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (υπ’ αριθμ. πρωτ. 1014/11.3.2021 Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΨΡΘΩ46ΜΤΛΗ-5ΩΠ) υπό την αίρεση

α) της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση και

β) της προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στην εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ) αντί του ποσού, τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (385.845,20 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού τετρακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (413.542,03 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΣΥ)

Δείτε σχετικά

Ποια είναι τα Ψυχομετρικά Εργαλεία-Κατανομή στα 71 ΚΕΣΥ-Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 266 Ψυχολόγων, μονίμων και αναπληρωτών-Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου.

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ κατά κλάδο
Εγκύκλιος: Διερεύνηση αναγκών από ΚΕΔΑΣΥ παιδιών και προ του έτους πρώτης εγγραφής σε νηπιαγωγείο

Πριν φύγετε

Απόφαση ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή λόγω μη παρέλευσης πενταετίας απόλυσης από δημόσιο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση