Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχολόγοι (ΠΕ23): Ενημέρωση για συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με την 4η τροποποίηση Υ.Α.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ψυχολόγοι (ΠΕ23): Ενημέρωση για την καθυστερημένη αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων στη Σχολική Ψυχολογία με την 4η τροποποίηση Υ.Α.

Ψυχολόγοι (ΠΕ23) – Επιστολή/Υπόμνημα

Συνάδελφοι Ψυχολόγοι (ΠΕ23) προέβησαν σε ένσταση για τη μη προσμέτρηση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους με τη Σχολική Ψυχολογία και την πρόταξή τους στον Κύριο Πίνακα κατάταξης, λόγω καθυστερημένης αναγνώρισης της συνάφειάς τους -μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την 2ΕΑ προκήρυξη( 4η τροποποίηση -ΦΕΚ).
Στη συνέχεια, υποβλήθηκε ομαδική Επιστολή( με μορφή αίτησης- ένστασης) των συναδέλφων Ψυχολόγων (ΠΕ23) μέσω δικηγόρου με αρ. πρωτοκόλλου : 11838/18/11/2019.
Η Επιστολή – Υπόμνημα πρωτοκολλήθηκε τόσο στο γραφείο της Υπουργού, όσο και στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ- ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, κοινοποιήθηκε και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ψυχολόγοι (ΠΕ23)

Δείτε την Eπιστολή – Υπόμνημα

Αίτηση-Ενσταση

Προς:

– Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

– Το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ – ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κοινοποίηση προς:

– Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Θέμα:

– 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 14/2019) – μη εκτέλεση της ΥΑ 102746/Ζ1/3-7-2019 (Β’  2743)

Οι αιτούντες συμμετέχουμε στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Κλάδου ΠΕ 23 (Ψυχολόγων) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προκηρύχθηκε με την Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 που δημοσιεύθηκε στις 24.4.2019 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 14/2019)

            Στην ανωτέρω Προκήρυξη, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

            Τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας καθορίζονται με την αριθμ. 52425/Ζ1/4.4.2019 (ΦΕΚ 1152 Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.” (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 14/2019, σελ. 461)

Βάσει της προμνησθείσας ΥΑ 52425/Ζ1/4.4.2019 (ΦΕΚ 1152 Β΄) εκδόθηκαν οι κάτωθι κανονιστικές πράξεις, με τις οποίες κρίθηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας:

  1. Η αρχική  54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργική Απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217),  η οποία τροποποιήθηκε με τις:

2.ΥΑ  66581/Ζ1/24-4-2019 (Β’ 1455), 1η τροποποίηση

  1. ΥΑ 80237/Ζ1/21-5-2019 (Β’ 1809), 2η τροποποίηση
  2. ΥΑ 82365/Ζ1/23-5-2019 (Β’ 1869), 3η τροποποίηση
  3. ΥΑ 102746/Ζ1/3-7-2019 (Β’ 2743), 4η τροποποίηση
  4. ΥΑ 125519/Ζ1/26-8-2019(Β’3260), 5η τροποποίηση

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε στις 21 Μαΐου  2019 και έληξε στις 5 Ιουνίου 2019, ώρα 14:00.

Οι αιτούσες είμαστε κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που κρίθηκε συναφής με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας με την 4η τροποποίηση (ΥΑ 102746/Ζ1/3-7-2019) η οποία εκδόθηκε μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

Σημειωτέον, μετά την καταληκτική ημερομηνία εκδόθηκε και η ΥΑ 125519/Ζ1/26-8-2019 (Β’3260), η οποία υπογράφεται από τον νυν Υφυπουργό. Έτσι, οι δύο παραλείψεις έγκαιρης έκδοσης της 4ης και της 5ης τροποποιητικής συντελέστηκαν αντίστοιχα τόσο από την προηγούμενη, όσο και από την τωρινή πολιτική ηγεσία.

Επειδή κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής μας η συνάφεια του μεταπτυχιακού μας τίτλου δεν είχε αναγνωριστεί, κατά την κατάθεση της αίτησής μας ενώπιον του ΑΣΕΠ, κάποιοι εξ ημών στο πεδίο “εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία” συμπληρώσαμε την απάντηση “ΟΧΙ”.

Τούτο το κάναμε έχοντας σχετική υποχρέωση. Ως γνωστόν, οι σχετικές καταχωρήσεις από πλευράς ημών των αιτούντων ισοδυναμούν με υπεύθυνη δήλωση του ά. 8 του ν. 1599/1986. Δεδομένου ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής μας, με αποκλειστική υπαιτιότητα της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης δεν είχε αναγνωριστεί ακόμη η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μας, τυχόν συμπλήρωση της απάντησης “ΝΑΙ” στο οικείο πεδίο θα πληρούσε την αντικειμενική υπόσταση του πλημμελήματος της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης (ά. 22, παρ. 6,  εδ. α’ του ν. 1599/1986).

Όσοι συμπλήρωσαν την απάντηση “ΝΑΙ” δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εξαιτίας των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων (ήδη τρεις τροποποιητικές πράξεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), μεγάλος αριθμός υπαλλήλων αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας συμβούλευε καλή τη πίστει τους συναδέλφους να επιλέξουν την απάντηση “ΝΑΙ”, εκτιμώντας ότι θα εκδοθούν μεταγενέστερες τροποποιητικές.

Άλλωστε, με την έκδοση της 4ης και της 5ης τροποποίησης, οι δηλώσεις των συναδέλφων έχουν καταστεί νόμιμες και αληθείς.

Η απάντηση όμως που συμπληρώσαμε στο οικείο πεδίο ήταν η νόμιμη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής μας. Έτσι, το γεγονός ότι αρκετοί εξ ημών συμπληρώσαμε την απάντηση “ΟΧΙ” οφείλεται αποκλειστικά σε παράλειψη της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης.

Η παράλειψη της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης να εκδώσει την επίμαχη 4η τροποποιητική πράξη πριν τη συμπλήρωση της καταληκτικής ημερομηνίας είχε ως αποτέλεσμα το ΑΣΕΠ να μην αναγνωρίσει την συνάφεια του μεταπτυχιακού μας τίτλου σπουδών για μόνο τον λόγο ότι δεν είχαμε συμπληρώσει την απάντηση “ΝΑΙ” στο ανωτέρω πεδίο, κάτι που συνιστά παραβίαση της ΥΑ 102746/Ζ1/3-7-2019 (Β’  2743).

Ταυτόχρονα στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ δεν υπήρξε αντιστοίχηση των πεδίων με τις νέες κανονιστικές πράξεις. Τα πεδία δεν επικαιροποιήθηκαν. Επιπλέον, παρ’ όλες τις μεταγενέστερες τροποποιητικές, δεν δόθηκε παράταση στην προθεσμία δηλώσεων (ως έδει).

Έτσι, με πολλαπλές πλημμέλειες και παραλείψεις της διοίκησης, εκδόθηκαν κανονιστικές πράξεις αναγνώρισης συνάφειας τίτλων σπουδών, οι οποίοι τίτλοι ουδέποτε ζητήθηκαν από τους αιτούντες!

Εξ αυτών λοιπόν των παραλείψεων της διοίκησης, η δήλωσή μας περί μη κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου που αναγνωρίστηκε με μεταγενέστερη της αιτήσεώς μας τροποποιητική ΥΑ δεν πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, καθώς με ευθύνη της διοίκησης υπάρχουν ελαττώματα περί τα παραγωγικά αίτια της δήλωσής μας.

Σημειωτέον, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοίκηση δεν μπορεί να επικαλεστεί οικείο πταίσμα εναντίον του διοικουμένου (δηλαδή ημών των αιτούντων), και δεν μπορεί να ανακαλέσει αναδρομικά κανονιστική πράξη (ΥΑ 102746/Ζ1/3-7-2019) από την οποία έχουν ήδη απορρεύσει δικαιώματα, καθώς αυτό αφενός θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη κατά το διοικητικό δίκαιο επιδείνωση της θέσης του διοικουμένου, αφετέρου θα παραβίαζε την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Τέλος, η μη λήψη υπ’ όψιν της επίμαχης 4ης τροποποιητικής ΥΑ παραβιάζει την αρχή της εκτελεστότητας των κανονιστικών πράξεων και εισάγει δυσμενή μεταχείριση εις βάρος μας έναντι των συνυποψηφίων που υπάγονται στις 3 πρώτες τροποποιητικές. Παραβιάζεται δηλαδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης (Σ. 4 παρ. 1 σε συνδυασμό με Σ. 103).

Για τους λόγους αυτούς και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας,

Ψυχολόγοι (ΠΕ23) – Επιστολή/Υπόμνημα

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση νέας προθεσμίας επικαιροποίησης των δηλώσεων μας λόγω οικείου πταίσματος της διοίκησης ή άλλως την ενημέρωση του ΑΣΕΠ σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης και τη διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης, ούτως ώστε με απόφαση της Ολομελείας του, δηλαδή με τρόπο θεσμικό και απολύτως σύμφωνο με το Σ. 101Α, να επιλύσει οριστικά και οριζοντίως το ζήτημα.

Την τροποποίηση του κύριου πίνακα και την συμπερίληψή μας σε αυτόν, για το λόγο ότι παρανόμως και με οικείο πταίσμα της διοίκησης δεν συνεκτιμήθηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μας που έχει αναγνωριστεί με την 4η τροποποίηση.

Με εκτίμηση,

οι αιτούσες

______________

Συνάφειες

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας :

1) Η Αρχική
2) Η 1η Τροποποίηση
3) Η 2η Τροποποίηση
4) Η 3η Τροποποίηση
5) Η 4η Τροποποίηση
6) Η 5η Τροποποίηση
Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

 ____________________

Δείτε

Συνάφειες 4ης και 5ης Τροποποίησης Απόφασης: Δεν ελήφθησαν υπόψη από το ΑΣΕΠ | Επιστολή
Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ – Προκήρυξη 2ΕΑ/2019
Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Πίνακας Προκήρυξης 2ΕΑ/2019
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

  ________________________

Πριν φύγετε

 Ολες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20
Οδηγίες για Εφημερίες: Εγκύκλιος Υφυπουργού Παιδείας για αυστηρή τήρηση και ορθή εφαρμογή
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση