Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες για υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες για υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”.

Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες

Με την υπ. αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/20830/Δ4/23-02-2021 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή, παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”.

Αναλυτικά

Με την υπ’ αριθ. Φ25γ/158055/Δ4/18-11-2020 (Β΄ 5100) Απόφαση της αρμόδιας Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Όσον αφορά στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες

των μελών Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων αυτά καθορίστηκαν για το σχ. έτος 2020-2021 με την υπ΄ αριθμ. Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (Β΄ 5097) Υπουργική Απόφαση.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

ή της προσωρινής αναστολής μονάδων ή τμημάτων των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του COVID- 19 για τους Ψυχολόγους Κλάδου ΠΕ23 που έχουν διατεθεί στα ΕΠΑ.Λ., διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς την υποχρεωτική παροχή εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής σε  μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς, 

σύμφωνα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί βάσει της προαναφερθείσας υπ΄ αριθμ. Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (Β΄ 5097) Υπουργικής Απόφασης:

Για την παροχή της εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής

αξιοποιείται η ψηφιακή υποδομή που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών/τριών και συγκεκριμένα η υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E, καθώς και οι δυνατότητες της ασύγχρονης υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Για την πρόσβασή τους στην προαναφερθείσα υπηρεσία

οι Ψυχολόγοι κλάδου ΠΕ23 δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους.

Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

ή/και κατάλληλη σύνδεση με το διαδίκτυο και, κατά συνέπεια, αδυνατούν να ασκούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, υποχρεούνται να προσέρχονται στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν, προκειμένου να κάνουν χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.

Η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας

καλύπτεται από την ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας και την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ.155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού,

τα μέλη του Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, υπό το συντονισμό των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων στις οποίες οι Ψυχολόγοι ασκούν τα καθήκοντά τους, σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων και βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος της σχολικής μονάδας, προβαίνουν στο σχεδιασμό και την οργάνωση τόσο της δια ζώσης όσο και της εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Συστήνεται επίσης στους/στις Διευθυντές/ντριες

των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τη γνωριμία του Ψυχολόγου με τους μαθητές, προτρέποντας τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους να επιτρέψουν την ολιγόλεπτη παρουσία του Ψυχολόγου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με το ρόλο του και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

των μελών του Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, των μαθητών/τριών, των γονέων και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. κατά διαδικασία της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 5 έως και 14 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021», όπως ισχύει, καθώς και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες
Περαιτέρω,

οι Ψυχολόγοι κλάδου ΠΕ23 δεσμεύονται ως προς την τήρηση του απορρήτου και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών βάσει των προβλέψεων των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθ. Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (Β΄ 5097) Υπουργικής Απόφασης

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και των σχετικών διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αριθ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032) Υπουργικής Απόφασης

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης».

 Οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ.

παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στα μέλη του Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23- Ψυχολόγων για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Διευκρινιστικές οδηγίες για υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από ΠΕ23 Ψυχολόγους ΕΠΑΛ

Δείτε επίσης

Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Οργάνωση και Λειτουργία-Kαθήκοντα και Aρμοδιότητες | ΦΕΚ
Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών ΕΠΑΛ: Αιτήσεις από 22.02 έως 05.03.2021
ΕΠΑΛ πρόσληψης 222 Ψυχολόγων (ΠΕ23) | ΦΕΚ
Προσλήψεις Ψυχολόγων ΕΠΑΛ 2020-21: 220 στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας
Απόφαση για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-21 | Η διαδικασία σε ΦΕΚ

Πριν φύγετε

Οδηγίες υποστήριξης μαθητών από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους γενικών σχολείων
Ανοιχτά ειδικά σχολεία: Οι λόγοι της απόφασης διά ζώσης λειτουργίας-6.809 οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση