Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία: Σκοπός-πλαίσιο δράσης-στόχοι-ρόλοι-μεθοδολογία-εργασιακά | Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία: Ολα όσα αφορούν στο Πρόγραμμα – Οδηγός υλοποίησης – Σκοπός -Πλαίσιο δράσης – Στόχοι – Ρόλοι – Μεθοδολογία – Εργασιακά αναπληρωτών

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία

Σχετικά με εν λόγω Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και σύμφωνα με ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Α. Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής της Πράξης

Β. Εως την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας αποστέλλουν Πίνακα με τις προτεινόμενες ομάδες των πέντε σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης στις ΠΔΕ.

Γ. Eως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 οι ΠΔΕ διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο ΥΠΑΙΘ σε συγκεντρωτικό Πίνακα τα στοιχεία των ομάδων που θα λάβουν από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Δ. Το ΥΠΑΙΘ, μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων, θα προβεί στην έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπου θα αναφέρονται οι ομάδες των Σχολικών Μονάδων ανά Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με σκοπό την πρόσληψη και τοποθέτηση Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30, ανά ΠΔΕ. Εκπαίδευσης.

Επίσης
– Οι Πίνακες ΑΣΕΠ των Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) θα εξαντληθούν από τις επικείμενες 2.800 προσλήψεις.
– Η κατανομή των προσλήψεων σε Ψυχολόγους (ΠΕ23) και Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30) θα εξαρτηθεί από τον αριθμό υποψηφίων των σχετικών Πινάκων.
– Το ΥΠΑΙΘ θα προχωρήσει στην έκδοση της Ειδικής Πρόσκλησης πρόσληψης αναπληρωτών που προβλέπεται στο άρθρο 46 του νόμου 4692/2020, (μετά την πρόσληψη Κ.Λ και Ψυχολόγων για το Πρόγραμμα “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”), ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε όσους ευρίσκονται στους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ και δεν δήλωσαν περιοχές στην Πρόσκληση του Αυγούστου, να το πράξουν τώρα.

_______________________

Αναλυτικά για το Πρόγραμμα
Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία
Σκοπός της δράσης:

Eίναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, ήτοι μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι εμπλεκόμενοι, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του COVID 19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

Ειδικότερα οι στόχοι:

Eίναι γνωστικοί, κοινωνικο-συναισθηματικοί και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης/εκτάκτων αναγκών.

Στο πλαίσιο της δράσης θα επιχειρηθεί:
 • η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, όπως η πανδημία του COVID 19, για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού στην κοινωνία και φιλικού προς τη διαφορετικότητα,
 • η συνεργασία των εμπλεκόμενων ατόμων και ομάδων της σχολικής κοινότητας, η συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται η υποστήριξη, η διαμεσολάβηση και η διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς,
 • η συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων στις προτεινόμενες ενημερωτικές δράσεις και δράσεις προσομοίωσης,
 • η απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, και
 • η περισυλλογή και ο επαναπροσδιορισμός προσωπικών, οικογενειακών και προτεραιοτήτων του ατόμου, της ομάδας και της σχολικής κοινότητας.
Επιπλέον,

ο ρόλος των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.

Ειδικότερα,

για την επίτευξη των στόχων της δράσης προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν συνεργατικές μέθοδοι εντός των σχολικών μονάδων, με άλλες σχολικές μονάδες, γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές Αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγων γο- νέων και κηδεμόνων, πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η προστασία του πολίτη, κλπ).

Επίσης,

προβλέπεται να σχεδιαστούν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως εργαστήρια, role play, εξ αποστάσεως εφαρμογές κλπ.

Ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες θα διέπονται από τους βασικούς κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας και θα είναι εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της.

Ωφελούμενοι της δράσης

θα είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι σχολικές μονάδες.

Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της δράσης: σχολικό έτος 2020-2021.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, προσλαμβάνονται αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (πλήρους ωραρίου).
Οι αναπληρωτές

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου. Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι προσλήψεις

των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και την και την υπ’ αρ. 105899/Ε4/13.08.2020 ΥΑ (ΑΔΑ: 90Ε945ΜΤΛΗ-2ΙΞ), σχετική πρόσκληση.

Μισθοδοσία
 • Τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ): καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Οι απουσίες των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού καταγράφονται σε απουσιολόγια που τηρούνται στις σχολικές μονάδες.
 • Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια: καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι ανωτέρω δαπάνες μισθοδοσία και η αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια καταβάλλονται στους ανα- πληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Οδοιπορικά
 • Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου λόγω διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα από τη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Τα οδοιπορικά καταβάλλονται στους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας /Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει Καταστάσεων «Αποζημίωσης Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας.

Στο πλαίσιο αυτό,

επισημαίνεται ότι η πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέσω της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», αφορά την ενημέρωση, συμβουλευτική και ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Πράξης.

Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου

με διοικητικό έργο, παράλληλη στήριξη μαθητών, κατ’ οίκον διδασκαλία κλπ, αφού δε συνδέονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδια για:

 

 1. τη συγκέντρωση των αναγκών της κάθε ΔΠΕ και ΔΔΕ σε αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ενεργειών,
 2. την έκδοση Αποφάσεων Πρόσληψης των εκπαιδευτικών,
 3. την υποστήριξη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας σε θέματα της αρμοδιότητάς της,
 4. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, Φορέας λει- τουργίας της Πράξης, είναι υπεύθυνη για:
 1. την έκδοση εγκυκλίων σχετικών με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
 2. την υποστήριξη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας σε θέματα της αρμοδιότητάς της και
 3. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για:
 • την έγκαιρη απόδοση των Μισθολογικών Κλιμακίων σε όλους τους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
 • την άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων ΔΠΕ & ΔΔΕ.

Δείτε σχετικά

Χρονοδιάγραμμα πρόσληψης Ψυχολόγων και Κ.Λ σε Γενικά σχολεία: Εγγραφο για δημιουργία ομάδων σχολείων
Οδηγός υλοποίησης Προγράμματος ΕΣΠΑ υποστήριξης σχολείων από Κοιν. Λειτουργούς και Ψυχολόγους

Δείτε επίσης

 Ενημερωμένο εγχειρίδιο αφαίρεσης περιοχών από αίτηση Αναπληρωτή | Ενημέρωση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση